Veelgestelde vragen complexe huisvesting

Veelgestelde vragen over complexgewijze huisvesting voor internationale werknemers.

Vraag 1. Wie zijn deze internationale werknemers?

Er zijn veel internationale werknemers die in Vlissingen werken in verschillende sectoren als de industrie, logistiek, bouw, schoonmaak en zorg. Deze werknemers hebben we keihard nodig om onze economie draaiende te houden.
Gemeente Vlissingen ziet deze internationale werknemers als nieuwe inwoners van haar gemeente. Net als bij andere groepen nieuwe (tijdelijke) inwoners of verblijvers zoals studenten en toeristen, wil de gemeente dat het verblijf hier zo prettig mogelijk voor ze is. Want sommige werknemers zullen zich uiteindelijk vast in Vlissingen willen vestigen.

Vraag 2. Waarom complexgewijze huisvesting voor internationale werknemers?

De huisvesting voor internationale werknemers is nu nog niet goed geregeld. Er zijn werknemers die met veel te veel personen in 1 woning of kamer moeten wonen. Daardoor ontstaan onveilige situaties voor de werknemers en voor de omgeving.
Voor de internationale werknemers die in Vlissingen verblijven, is er een behoefte aan goede en betaalbare huisvesting. Dus naast regulier wonen in woningen en kamerverhuurpanden, introduceren wij het complexgewijs verblijven in de gemeente Vlissingen. Dit is huisvesting voor personen die tijdelijk verblijven in Vlissingen.

Vraag 3. Wat is er tot nu toe gedaan?

Om Vlissingen aantrekkelijk te maken om te wonen, te werken en te recreëren voor internationale werknemers is in 2019 de Visie op de huisvesting van internationale werknemers opgesteld. Met deze visie lopen we al voor op grote delen van Nederland.
Recent is een 1e rapport onder leiding van de heer E. Roemer openbaar geworden. Hierin wordt de aanbeveling gedaan dat gemeenten een visie ontwikkelen om de werk- en leefomstandigheden van internationale werknemers te verbeteren. 
In januari 2020 zijn ook de vernieuwde beleidsregels vastgesteld. In de beleidsregels heeft de gemeente nieuwe regels beschreven waaraan de nieuwe complexen voor internationale werknemers moeten voldoen, zoals de grootte van de kamers, de wijze van beheer en toezicht en het parkeren op eigen terrein.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het organiseren van goed werken, wonen en verblijven in Vlissingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven en de inwoners.
De gemeente heeft op basis van de visie en vernieuwde beleidsregels aan verschillende ondernemers gevraagd een plan te maken, om huisvesting voor internationale werknemers te realiseren. Uit de verschillende initiatieven zijn 3 ondernemers geselecteerd die hun plannen samen met de omwonenden mogen uitwerken. 

Vraag 4. Waarom worden de complexen op de voorgestelde locaties beoogd?

Op basis van het vastgestelde beleid, zijn ondernemers gevraagd om plannen in te dienen voor de realisatie van complexen. Daarbij zijn 5 plannen ingediend. Van deze 5 plannen waren er 3 volledig. Deze 3 plannen zijn vervolgens inhoudelijk getoetst en voldeden aan de uitvraag. 
De 3 ondernemers mogen de komende periode hun plan verder uitwerken, samen met de omwonenden.

Vraag 5. Hoe gaan we nu verder?

De ondernemers moeten hun plannen de komende tijd gaan uitwerken samen met de omwonenden van de beoogde locaties. Daarna zal de ondernemer een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning en exploitatievergunning met alle bijbehorende stukken.
Deze plannen worden getoetst en vervolgens zal de gemeenteraad een besluit nemen of ze al dan niet willen meewerken aan het initiatief. Daarna zullen de gemeentelijke procedures gaan lopen.

Vraag 6. Hoe kan de gemeente zoveel woningen voor deze doelgroep realiseren?

In de media wordt gesproken over 'woningen'. Op basis van het bouwbesluit zullen de woningen ook voldoen aan de eisen van een woning.
Vanuit een planologische invalshoek betreft het geen 'woningen', maar 'logiesgebouwen' (horeca-bestemming). Hierdoor gaat het niet ten koste van capaciteit aan woningbouwaantallen.

Vraag 7. Hoe kan de gemeente de kosten voor de bouw van deze complexen dragen?

De gemeente Vlissingen betaald deze complexen niet. Deze complexen worden gefinancierd door de initiatiefnemers. 

Vraag 8. Kan er al bezwaar tegen de planvorming worden gemaakt?

Nee, we hebben besloten om omwonenden al in een vroeg stadium te informeren. Nog voordat er een omgevingsvergunning is aangevraagd.
Zodra de omgevingsvergunning is aangevraagd, komt er een moment waarop omwonenden een zienswijze op de planvorming kunnen indienen. Het indienen van het bezwaar/beroep kan nadat de gemeente positief heeft besloten op de planontwikkeling.

Vraag 9. Waar vind ik meer informatie over de initiatieven?

Op de pagina Initiatiefnemers vindt u de contactgegevens van de 3 initiatiefnemers. Zij gaan de komende tijd hun plannen samen met de direct omwonenden en belanghebbenden uitwerken. 
Meer informatie over de initiatieven leest u op de websites van de initiatiefnemers zelf.