Nollebos, overzicht historie besluitvorming

Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Vlissingen een hoofdstuk afgesloten met betrekking tot bouwmogelijkheden in het plangebied Nollebos/Westduin. Dit gebied wordt begrensd door de duinen, Burgemeester van Woelderenlaan en de Nolledijk.

Visie

In 2006 heeft de gemeenteraad de Visie Zwanenburgpark vastgesteld en besloten dat de zittende ondernemers mochten uitbreiden. Hoe en op welke wijze en in welke omvang was niet bepaald. Een door de ondernemers in 2016 opgestelde visie veroorzaakte veel maatschappelijke emotie. Deze voorzag onder meer in de bouw van 240 vakantiebungalows, een hotel met 120 kamers, dagrecreatieve voorzieningen en een wellnesscentrum.
In de raadsvergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad besloten niet in te stemmen met deze visie. De visie is hiermee dus van tafel gehaald.

Streefbeeld

Vervolgens heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 22 juni 2017 besloten om een integraal streefbeeld vast te stellen voor het gebied Nollebos/Westduin. Hierbij zijn voor de ondernemingen De Kanovijver en Sauna Swaenenburgh Recreatie twee zoekgebieden aangewezen voor mogelijke nieuwbouw en ontwikkeling van deze bedrijven. Op de bijgevoegde tekeningen zijn de zoekgebieden indicatief aangegeven.

Kanovijver

Voor de Kanovijver is een volledig nieuwe locatie aangegeven dichter bij de boulevards gelegen aan het parkeerterrein onder aan de Boulevard Evertsen. De raad heeft deze nieuwe locatie aanwezen onder de voorwaarde dat de bestaande gebouwen van de Kanovijver worden gesaneerd en 'teruggegeven' worden aan de natuur.

Sauna Swaenenburgh Recreatie

Voor sauna Swaenenburgh betreft het een zoekgebied dat direct grenst aan de sauna, waarbij de afstand tussen de oeverranden van de bestaande waterpartijen en de zoeklocatie minimaal 10 meter moet bedragen.

Verfijning

De gemeenteraad heeft op 22 juni 2017 besloten om 2 nieuwe zoeklocaties vast te stellen. Tevens heeft de raad besloten om het college van burgemeester en wethouders op te dragen de voorlopig vastgestelde kaders voor de zoeklocaties te verfijnen. En daarnaast voor het hele gebied Nollebos/Westduin een integraal streefbeeld op te stellen.

Raadsbesluit 21 december 2017

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 december 2017 besloten een aantal bouwstenen vast te stellen om te komen tot een integraal streefbeeld. Daarnaast is vastgesteld dat de zoeklocatie voor de Kanovijver zoals die door de raad op 22 juni 2017 is vastgesteld, niet haalbaar is. De zoeklocatie voor de Sauna is op basis van de huidige inzichten wel haalbaar. Het uitgevoerde natuurwaarde onderzoek vormt geen belemmering om de zoeklocaties te bebouwen. Het volledige raadsbesluit kunt u hieronder downloaden.