Nollebos-Westduinpark

In 2019, 2020, 2021 hebben wij samen met u gewerkt aan een nieuwe visie voor het Nollebos-Westduinpark. De gemeente Vlissingen had landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers opdracht gegeven een integraal gedragen streefbeeld voor het Nollebos-Westduinpark op te stellen. Iedereen die mee wilde doen, mocht meedoen. 

Definitief Streefbeeld Nollebos-Westduinpark

Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark 'geamendeerd' vastgesteld. Het amendement 'Keuzes maken geeft duidelijkheid' van LPV, PSR is verwerkt in het definitieve streefbeeld.

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd.

 • Op het voorblad is ‘Besluit gemeenteraad Vlissingen 22 juni 2021’ toegevoegd;
 • Bladzijde 4: er is een leeswijzer toegevoegd aan het streefbeeld;
 • Bladzijde 21: paragraaf 2.5 is toegevoegd;
 • Bladzijde 42: op de overzichtskaart is de ontwikkellocatie van de Sauna aangepast en is de alternatieve locatie voor de Kanovijver verwijderd;
 • Bladzijde 43, paragraaf 5.2: ‘zoals vastgesteld door de gemeenteraad’ is toegevoegd aan de 1e zin;
 • Bladzijde 69: de tekst en de kaart zijn aangepast op het amendement.
  De in de versie van 22 juni 2021 op Bladzijde 69 weergegeven 3d impressie en toelichting op de bouwvolumes zijn verwijderd;
 • Bladzijde 70: de tekst en afbeelding over parkeren zijn aangepast aan het amendement;
 • De in de versie van 22 juni 2021 opgenomen bladzijdes 76 tot en met 78 over de alternatieve locatie van de Kanovijver zijn verwijderd.

Totstandkoming van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark

In de volgende alinea's leest u welke stappen er zijn gezet om te komen tot het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark.

22 juni 2021: vaststelling Streefbeeld Nollebos-Westduinpark

Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark vastgesteld. Het streefbeeld is daarna aangepast op het aangenomen amendement van de LPV/PSR.
Het streefbeeld beschrijft de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Het bevat de volgende ingrediënten: toegankelijkheid, gebruik & programma, cultuurhistorie, waterhuishouding, landschap & natuurwaarde en bebouwing.

Besluit bebouwing

Kanovijver

 • De gemeenteraad heeft besloten dat de Kanovijver niet verhuist naar het parkeerterrein Nollebos;
 • De ondernemer mag voor de huidige locatie een nieuwbouwplan indienen dat moet passen binnen het Streefbeeld.
  Dit betekent dat er 1 gebouw mag komen, dat mag bestaan uit 2 bouwlagen. De Kanovijver mag ook groter worden, namelijk maximaal 1.500 m2. Ook de andere voorwaarden van het streefbeeld (bijvoorbeeld met betrekking tot de landschappelijke inpassing) zijn van toepassing;
 • In het bestemmingsplan is vastgelegd dat de Kanovijver moet passen in de categorie 'Cultuur en ontspanning'.
  Wanneer de ondernemer andere functies (zoals verblijf) wil toevoegen, moet hij dat aan de gemeenteraad voorleggen. Er is dan een planologische procedure nodig.

Sauna

 • De Sauna mag ook voor de huidige locatie een nieuwbouwplan indienen. Dit moet passen binnen het Streefbeeld. De bebouwing moet passen binnen het huidige bestemmingsplan;
 • Er kan een gebouw komen dat maximaal uit 3 bouwlagen bestaat (maximaal 12 meter hoog). De Sauna mag ook iets groter worden, namelijk maximaal 5.250 m2;
 • In het bestemmingsplan is vastgelegd dat de Sauna moet passen in de categorie 'Cultuur en ontspanning'. Ook staat het bestemmingsplan 6 recreatiewoningen toe voor de Sauna;
 • Wanneer de ondernemer andere functies (zoals meer verblijf) wil toevoegen, moet hij dat aan de gemeenteraad voorleggen. Dan is er een planologische procedure nodig;
 • Het is verplicht om voor de saunalocatie te onderzoeken of parkeren op een andere locatie kan plaatsvinden. Met een milieuvriendelijke vorm van vervoer tussen parkeerlocatie en de sauna.
  Het parkeerterrein in het bos mag niet groter worden. Ondergronds parkeren blijft wel mogelijk, als de ondernemer daarvoor kiest.

De gemeenteraad heeft de motie van D66 aangenomen, die het college verzoekt te bevestigen dat er geen mogelijkheden meer zijn of komen om te bouwen in het huidige areaal van het Nollebos-Westduinpark anders dan aangegeven in het raadsbesluit.

Integrale toekomstvisie

Met de vaststelling van het streefbeeld komt een einde aan een lang en intensief participatieproces, dat uiteindelijk heeft geleid tot een nieuwe integrale toekomstvisie voor het mooie Nollebos-Westduinpark.

Hartelijk dank aan alle participanten voor de inbreng van de vele ideeën, wensen en argumenten!