Grand Hotel Britannia

Op 30 december 2020 is door AVV Beheer een gewijzigde nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel met 205 eenheden, restaurants en parkeren ingediend. Het ingediende bouwplan inclusief de bijbehorende noodzakelijke onderzoeken, zijn getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving.
Omwonenden en de raad worden door de ontwikkelaar nader geïnformeerd over het bouwplan van Grand Hotel Britannia. Voor de bouw van Britannia is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing.

13 september 2023: Resultaten aanvullend bodemonderzoek

De gemeente Vlissingen heeft nader onderzoek laten doen naar de mate van PFAS verontreiniging in de onmiddellijke omgeving van de kavel van Britannia (Boulevard Evertsen 244). Dit onderzoek is op maandag 12 juni 2023 gestart. 

Voor het onderzoek heeft Antea Group BV op een aantal locaties net buiten de kavel van Britannia een aantal boringen in de bodem uitgevoerd. Antea Group BV heeft onderzocht of de eventuele verontreiniging vergelijkbaar is met de verontreiniging op de kavel van Britannia.

Op 30 augustus 2023 heeft de gemeente Vlissingen het rapport met resultaten van Antea Group BV ontvangen. Uit dit rapport blijkt dat op een aantal plekken buiten de kavel verhoogde waarden PFAS zijn gevonden. Deze waarden zijn vergelijkbaar met andere plekken langs de kust waar, als gevolg van sea spray, ook hogere waarden zijn gevonden. Maar deze waarden zijn vele malen lager dan de PFAS waarden die op de kavel van Britannia zijn aangetroffen. De gemeente Vlissingen heeft het rapport voorgelegd aan de GGD en de GGD geeft aan dat voor de gezondheid op de onderzochte locaties geen risico’s zijn. Dit wordt geconcludeerd op basis van de hoogte van de concentraties, de locatie waar de verontreiniging zich bevindt en het feit dat deze gronden als gewone leefgrond gebruikt worden, niet als tuin of moestuin.

12 mei 2023: Afdekken kavel Britannia

Er is een besluit genomen door AVV Beheer B.V. over de te nemen beheersmaatregel om de kavel af te dekken om verdere verspreiding van de PFAS vervuiling te voorkomen. AVV Beheer B.V. heeft in overleg met de gemeente en de RUD besloten om de kavel te besproeien met een biologisch afbreekbaar mengsel dat ervoor zorgt dat er voor 5 à 6 maanden een korstlaag op de kavel komt te liggen. Deze korstlaag gaat het verstuiven tegen en zorgt ervoor dat bij harde wind de grond van de kavel niet verplaatst wordt. Hiermee wordt de PFAS vervuiling geïsoleerd van de omgeving. Het aanbrengen van de korstlaag vindt, bij gunstige weersomstandigheden, plaats op maandag 15 mei 2023.

10 mei 2023: Bodemvervuiling perceel Britannia

Op 14 april 2023 heeft de gemeente Vlissingen een brief ontvangen van AVV Beheer B.V.. AVV is grondeigenaar van kavel Boulevard Evertsen 244, waar gebouwd wordt aan het nieuwe hotel Britannia. 
In deze brief wordt gesteld dat uit grondonderzoek blijkt, dat in de grond op de kavel verhoogde waardes van PFAS zijn gevonden. Tevens stelt AVV Beheer B.V. de gemeente Vlissingen aansprakelijk voor deze grondvervuiling.

Advies gevraagd

Op 19 april 2023 heeft de gemeente Vlissingen advies gevraagd aan de GGD over mogelijke risico’s van de vervuilde grond voor de volksgezondheid, op basis van de aan de gemeente ter beschikking gestelde grondonderzoeken. 
AVV Beheer B.V. heeft het grondonderzoek naar de RUD gestuurd. De RUD stelt dat er tijdelijke maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de verontreiniging met PFAS te voorkomen. Daarom zijn we in overleg met AVV Beheer B.V. en de RUD over het zo snel mogelijk afdekken van het terrein.

Geen acuut gevaar

Op 8 mei 2023 heeft de gemeente Vlissingen het rapport van de GGD ontvangen met hun bevindingen. 
De GGD constateert, kijkend naar de bodemfunctie, dat het gezondheidsrisico op de directe omgeving naar verwachting nihil is. Dit betekent dat er op dit moment geen acuut gevaar is voor de volksgezondheid. 

Maatregelen bij afgraven

Uiteraard moeten de nodige maatregelen getroffen worden op het moment dat de aannemer gaat graven in de vervuilde grond. Deze maatregelen worden afgestemd met de RUD. 

Verder onderzoek

De gemeente Vlissingen doet op dit moment nog onderzoek naar de oorzaak van de grondvervuiling. 

Informatie

Omwonenden en de gemeenteraad zijn op woensdag 10 mei 2023 door de gemeente geïnformeerd over de bodemverontreiniging. 
Heeft u vragen over PFAS en uw gezondheid? Neem dan contact op met de GGD via telefoonnummer (0113) 24 94 00 of kijk op de website PFAS - GGD Zeeland of Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | RIVM

Veelgestelde vragen

In de bijgevoegde downloadtabel vindt u een lijst met veelgestelde vragen over dit onderwerp.

12 april 2023: Reactie op tussenuitspraak Britannia

Op 24 november 2022 heeft de rechtbank drie beroepen behandeld betreffende de verleende omgevingsvergunning Britannia. De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft op 16 februari 2023 een tussenuitspraak gedaan en op 27 februari 2023 verstuurd. De rechtbank verklaarde voor het overgrote deel de beroepen ongegrond, met uitzondering van het realiseren van een toprestaurant op de 18e verdieping.
De rechtbank is van mening dat het ‘sterrenrestaurant’ op de 18e etage geen duidelijke connectie heeft met het hotel en ook klanten van buitenaf zal aantrekken. Op basis daarvan concludeert de rechtbank dat het beoogde sterrenrestaurant niet past binnen de geldende bestemming Horeca I (logiesverstrekking), maar valt onder de bestemming Horeca III (in hoofdzaak maaltijdverstrekkende horeca ter plaatse).

Herstellen besluit

De rechtbank heeft de gemeente in de gelegenheid gesteld om dit gebrek in het besluit van 31 maart 2021 binnen 8 weken te herstellen middels het toepassen van een zogenaamde ‘bestuurlijke lus’. Er is gekeken op welke wijze de door de rechtbank geoordeelde strijdigheid met het bestemmingsplan kan worden opgelost. Na juridische toetsing is gebleken dat het sterrenrestaurant niet binnen een termijn van 8 weken kan worden vergund, omdat er een uitgebreide voorbereidingsprocedure vereist is.

Inpassen twee hotelappartementen

Aangezien de rechtbank het bouwplan in alle opzichten ruimtelijk aanvaardbaar heeft geacht en om verdere vertraging te voorkomen, heeft de initiatiefnemer er na zorgvuldige afweging voor gekozen om een gewijzigde aanvraag in te dienen voor de 18e etage. Het betreft twee extra hotelappartementen die wel binnen de ter plaatse geldende bestemming Horeca I passen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gewijzigde aanvraag en de onderliggende documenten getoetst en vastgesteld dat de wijziging slechts enkele interne, inpandige bouwkundige aanpassingen op de 18e etage betreffen, alsmede een aanpassing van het gebruik. Dit heeft geen gevolgen voor het aanzicht van de gevels en de constructie van het bouwwerk. De ruimtelijke uitstraling, verschijningsvorm en bovengrondse situering veranderen niet. Ook heeft de wijziging geen invloed op belanghebbenden en past het gebruik (hotelappartementen) al in het bestemmingsplan.

Vastleggen steensoort en kleur

Tevens heeft de rechtbank in overweging gegeven om de steensoort en de kleur van de gevelsteen aan het Ambtelijk Toetsteam+ ter advisering voor te leggen. Het Ambtelijk Toetsteam+ heeft op 23 maart 2023 positief geadviseerd over de aangedragen steensoort en de kleur van de gevelsteen.

Definitief besluit rechtbank op de beroepen

Het besluit ten aanzien van de gewijzigde vergunning en het bekrachtigen van het advies van het Ambtelijke Toetsteam+ wordt toegezonden aan de rechtbank.

28 februari 2023: Rechtbank doet tussenuitspraak beroep Britannia

Op 24 november 2022 heeft de rechtbank 3 beroepen behandeld betreffende de verleende omgevingsvergunning Britannia.
De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft op 28 februari 2023 een tussenuitspraak bekend gemaakt. De rechtbank verklaart voor het overgrote deel de beroepen ongegrond. De vergunning dient echter op 1 punt hersteld te worden.

Zorgvuldige aanpak

De rechtbank heeft geconcludeerd dat de gemeente alle aspecten met betrekking tot het woon- en leefklimaat (zoals wind, bezonning en verkeer). op zorgvuldige en juiste wijze heeft overwogen. Dit geldt ook ten aanzien van aspecten rondom de hoogte.
De rechtbank heeft de beroepen van de stichting Britannia naar menselijke maat en bewoners woonachtig vanaf 200 meter, niet-ontvankelijk verklaard.

Herstel horeca aanduiding bovenste restaurant

De rechtbank is van mening dat de vergunning echter op 1 punt hersteld dient te worden. Dit betreft het feit dat de rechter van mening is, dat het (sterren)restaurant op de 18e etage van het hotel als een zelfstandig restaurant moet worden beschouwd en niet als onderdeel van het hotel.
Daarmee past het restaurant op de bovenste verdieping volgens de rechtbank niet binnen de bestemming Horeca I, maar in Horeca III.

Steensoort en kleur

Daarnaast geeft de rechter de gemeente in overweging, om de benodigde goedkeuring van de steensoort en de kleur van de steen naar voren te halen, zodat de steensoort en de kleur al goedgekeurd kunnen worden. De rechtbank stelt de gemeente de komende periode in de gelegenheid om deze punten op te nemen in een herstelbesluit, alvorens definitief te besluiten.
De gemeente zal over het herstel van de Horeca aanduiding en de goedkeuring van de steensoort en de kleur in  overleg treden met de vergunninghouder.

Maart 2021: Voorgenomen besluit college

Op dinsdag 9 februari 2021 heeft het college van B&W een voorgenomen besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning van AVV Beheer over Britannia, Boulevard Evertsen 244. In dit besluit geeft het college aan medewerking te willen verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.
Voordat de gemeente tot een definitieve besluitvorming van de omgevingsvergunning overging, heeft een ieder in de periode 18 februari tot en met 3 maart 2021 gelegenheid gehad een reactie in te dienen.
Meer informatie over de aanvraag vindt u op de websites officiële bekendmakingen en Britannia 

Contact

Voor meer informatie over de aanvraag omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer M. Kavsitli van de gemeente. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 88 of e-mail mkavsitli@vlissingen.nl.