Volgens de beleidsregels dienen initiatiefnemers binnen 6 maanden na besluitvorming tot medewerking aan de planvorming, een volledige aanvraag voor de benodigde omgevings- en exploitatievergunning in te dienen. Nadat de aanvraag is ingediend zal deze in behandeling worden genomen en starten we de wettelijke procedures.
De definitieve deadline voor het indienen van deze aanvragen is 1 juni 2022.

Participatie

Tegelijkertijd met het voorbereiden van de benodigde omgevings- en exploitatievergunning, betrekken de 3 ondernemers ook de omwonenden van de complexen bij de planvorming. Hierbij staat de vraag ' Hoe worden de complexen vormgegeven?' centraal.

Instemming gemeenteraad

Zodra een ondernemer een volledige en complete aanvraag heeft ingediend, starten de wettelijke procedures.

  • Voor Zuidbeek en Souburg zal per initiatief ook een ' Verklaring van geen bedenkingen' moeten worden afgegeven door de Vlissingse gemeenteraad. Met deze verklaring geeft de gemeenteraad aan, in te stemmen met de planvorming.
    Het indienen van een eventueel beroep kan nadat de gemeente positief heeft besloten op de planontwikkeling en de vergunning heeft verleend.
  • Voor Baskensburg heeft de gemeenteraad met de besluitvorming op het stedenbouwkundig plan in november 2021 besloten, de verdere procedure door het college te laten afhandelen. Zie voor meer informatie de pagina Baskensburg-West.