Wilt uw organisatie bijdragen aan één van de beleidsdoelen van de gemeente Vlissingen? De gemeente heeft een aantal subsidiemogelijkheden.

Subsidie aanvragen Subsidie verantwoorden 

Welke subsidies kan ik aanvragen?

Wij hanteren 3 subsidievormen: jaarsubsidies, projectsubsidies en een investeringssubsidie.

Jaarsubsidie 

 • Een jaarsubsidie wordt uitgegeven per (kalender/boek) jaar;
 • De jaarsubsidie is voor activiteiten die regelmatig plaatsvinden. Of activiteiten die langer duren;
 • U kunt de jaarsubsidie per jaar aanvragen. Of voor meer jaren tegelijk (maximaal 4 jaar);
 • Een jaarsubsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, (wijk)verenigingen en (zorg)instellingen.

Projectsubsidie

 • Een projectsubsidie is een eenmalige subsidie, die wordt uitgegeven aan activiteiten die voor een bepaalde duur plaatsvinden;
 • Een projectsubsidie kan worden aangevraagd voor kleinschalige sportevenementen, sportactiviteiten of culturele projecten.

Investeringssubsidie

 • Een investeringssubsidie is een eenmalige subsidie voor de aanschaf en onderhoud van (sport)materialen en voor (sport)voorzieningen die in eigen beheer zijn;
 • Met de investeringssubsidie wil de gemeente zich inzetten om organisaties te ondersteunen, die grote(re) investeringen moeten plegen voor de voortgang van hun maatschappelijke activiteiten.

Aanvragen voor deze subsidies moet passen binnen de opgestelde Subsidieregels.

Panoramabuurtsubsidie

Voor geselecteerde woningen in de Bloemenbuurt in Vlissingen, de zogenaamde Panoramabuurt, is er een subsidie beschikbaar voor het aardgasvrij-klaar maken van deze woningen.
De subsidie kan alleen worden aangevraagd na het laten maken van een energiescan en dit loopt via de Gemeente Vlissingen.

Panoramabuurtsubsidie:

 • Een subsidie voor woningeigenaren in de Panoramabuurt voor het verduurzamen van hun woning met als doel om de woning aardgasvrijklaar te maken;
 • De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende maatregelen:
  - Dakisolatie;
  - Spouwmuur isolatie;
  - Glasisolatie;
  - Geïsoleerde buitendeur(en);
  - Aanpassing binnen installatie (radiotoren);
  - Verbeteren ventilatie;
  - Inductie kookvoorziening (aanpassing elektra).

Aanvragen voor deze subsidies moet passen binnen de opgestelde Subsidieregeling Panoramabuurt Aardgasvrij Vlissingen 2023
Hiervoor geldt de Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Vlissingen 2023.

In de alinea 'Aanvraagformulieren Panoramabuurtsubsidie' vindt u de rekentool voor de Panoramabuurtsubsidie. Gebruik deze om te kijken hoeveel subsidie u kunt aanvragen per maatregel. Deze rekentool is een hulpmiddel bij Subsidieregeling Panoramabuurt Aardgasvrij Vlissingen 2023. 
Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer subsidie aanvragen?

Jaarsubsidie

Een aanvraag voor een jaarsubsidie moet uiterlijk 1 juni (van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie bedoeld is) ingediend worden. U ontvangt uiterlijk 31 december een besluit.

Projectsubsidie

Een aanvraag voor een projectsubsidie moet uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteiten ingediend worden. U ontvangt uiterlijk binnen 12 weken een besluit.

Investeringssubsidie

De subsidieaanvraag dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de werkzaamheden/aankopen/activiteiten te zijn ingediend. Werkzaamheden die voorafgaand aan de aanvraag zijn uitgevoerd, komen dus niet in aanmerking voor subsidie. U ontvangt binnen uiterlijk 12 weken van ons een besluit.

Panoramabuurtsubsidie

Een aanvraag voor een Panoramabuurtsubsidie moet tussen 23 juni 2023 en 31 december 2025 worden ingediend. U ontvangt binnen uiterlijk 8 weken van ons een besluit.

Wat heb ik nodig?

Jaarsubsidie

Voor het aanvragen van een jaarsubsidie heeft u de volgende gegevens nodig.

 • Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en);
 • Financieel overzicht met daarin:
  - De meest actuele begroting;
  - Meest actuele balans;
  - Jaarrekening/jaarverslag van het afgelopen jaar.
 • De meest recente statuten;
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel.

Projectsubsidie

Voor het aanvragen van een projectsubsidie heeft u de volgende gegevens nodig.

 • Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en);
 • Een begroting: een overzicht van de kosten en inkomsten van de activiteit(en);
 • Meest actuele financieel jaarverslag;
 • Datum en locatie van de activiteit(en);
 • Aantal te verwachten deelnemers.

Voor sportsubsidies tot € 1.000,- kunt u het bijgevoegde formulier 'Aanvraagformulier sportsubsidie' gebruiken en indienen. Het aanvraagformulier vindt u in de downloadtabel 'Overzichten en aanvraagformulieren' onderaan deze pagina.

Investeringssubsidie

Voor het aanvragen van een investeringssubsidie heeft u de volgende gegevens nodig.

 • De meest recente statuten; 
 • Een onderbouwd verzoek met argumenten voor de noodzaak van de investering en redenen waarom de organisatie zelf niet in staat is dit uit te voeren; 
 • Een bijlage met stukken die volledige inzage geven in de financiële positie van de organisatie van de voorgaande 3 jaren; 
 • Een bijlage met een gedetailleerde kostenopzet van de uit te voeren werkzaamheden, die wordt onderbouwd door tenminste 2 offertes; 
 • Een recente (geanonimiseerde) ledenlijst van de vereniging.

Panoramabuurtsubsidie

Voor het aanvragen van een Panoramabuurtsubsidie heeft u de volgende gegevens nodig.

 • De offertes werkzaamheden en materialen;
 • Plan van aanpak;
 • Recent bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden);
 • Energiescan (niet verplicht);
 • Toelichting bewijslast glasisolatie (zie bijgevoegd document).

Wat als mijn subsidie is goedgekeurd?

Nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, stuurt de gemeente u een beschikking met daarin ons besluit.

Subsidiesoort      Betalingstermijn
Jaarsubsidies tot € 10.000,-In 1 voorschot in 1e kwartaal subsidiejaar
Jaarsubsidies vanaf € 10.000,-In maximaal 4 termijnen in het subsidiejaar
ProjectsubsidieIn 1 termijn binnen 1 maand na verlening 
InvesteringssubsidieIn 1 termijn binnen 1 maand na verlening
Panoramabuurtsubsidie80% bij verlening, 20% bij vaststelling

Verantwoording

Na het besteden van de subsidie moet u verantwoording afleggen. Hierin laat u zien welke activiteiten zijn uitgevoerd en hoe de subsidie financieel is ingezet.
Als de gemeente akkoord gaat met de verantwoording, wordt de subsidie vastgesteld.

Soort subsidie Moment van verantwoorden 
JaarsubsidieUiterlijk 1 juni na afloop van het subsidiejaar
ProjectsubsidieBinnen 12 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
InvesteringssubsidieBinnen 12 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
PanoramabuurtsubsidieBinnen 12 weken na het aanvragen van de vaststelling

Bij de verantwoording moet u de volgende stukken meesturen. 

 • De jaarrekening van het afgelopen jaar;
 • Een verslag over de activiteiten van het afgelopen subsidiejaar;
 • Optioneel: aantal deelnemers per activiteit;
 • Eventuele andere genoemde prestatie eisen.

Bij de verantwoording van de Panoramabuurtsubsidie moet u de volgende stukken meesturen.

 • Kopie van facturen van de werkzaamheden en materialen;
 • Kopie van betaalwijzen van de werkzaamheden en materialen;
 • Foto’s van de gerealiseerde maatregelen;
 • Energiescan.

Let op: de werkelijke subsidie kan lager zijn dan het maximum bedrag, als blijkt dat uw kosten lager waren of afgesproken prestaties niet gehaald zijn.

Aanvraagformulieren Panoramabuurtsubsidie

Bijgevoegd vindt u de formulieren voor het aanvragen en verantwoorden van de Panoramabuurtsubsidie. De rekentool vindt u onderaan deze pagina in de rubriek 'Overzichten en aanvraagformulieren'. 
De ingevulde formulieren kunt u mailen naar subsidies@vlissingen.nl.

Meer informatie

De volgende regelgeving is van toepassing. Lees de informatie goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat uw subsidieaanvraag om formele redenen niet in behandeling wordt genomen.

Vergunning

Vraagt u subsidie aan voor de organisatie van een evenement/festiviteit in de openbare ruimte, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Het gaat hier om evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn.
Zie evenement organiseren, vergunning of melding of neem contact op met de gemeente Vlissingen.

Fondsen en subsidies

Past uw activiteit niet binnen het beleid van de gemeente, dan zijn er nog andere organisaties die subsidie verlenen of co-financieren. Een aantal voorbeelden.

Contact

Voor vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag, kunt u contact opnemen via e-mail subsidies@vlissingen.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?