Evenement organiseren, vergunning of melding

Aanvragen evenementenvergunningMelden evenement niet vergunningsplichtig

Als u een evenement/festiviteit in de openbare ruimte wilt organiseren, dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het gaat hier om evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld een braderie, buurt- of straatfeest, een festival of een (sport)wedstrijd op de weg. De gemeente stelt een aantal eisen aan de veiligheid van personen en goederen in de openbare ruimte.

Wat is een evenement?

Een evenement wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als volgt gedefinieerd: 'Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak'. Als deze verrichting zich afspeelt in een gebouw of vaartuig is sprake van een binnenevenement. Is dat op de weg of op openbaar water, dan is sprake van een buitenevenement.  

Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?

 • Als een evenement voor het publiek toegankelijk is;
 • Als een evenement in een tent of de open lucht wordt gehouden. Dit is van belang voor de brandveiligheid als het een tijdelijk bouwsel betreft;
 • Als zwak alcoholische dranken (minder dan 15 procent alcohol) buiten een horecabedrijf worden verstrekt;
 • Voor (levende) muziek of een geluidsinstallatie, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik;
 • Als een evenement op openbare grond plaatsvindt;
 • Als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

Geldende regels

 • De contactpersoon moet tijdens het evenement bereikbaar zijn via het opgegeven GSM nummer;
 • U doet alles wat (redelijkerwijs) mogelijk is, om schade als gevolg van het evenement voor de gemeente of derden te voorkomen;
 • U bent verantwoordelijk voor het evenement. De gemeente brengt kosten van schade (ook aan derden) of voor het opruimen van afval bij u in rekening;
 • Evenementen zijn zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een functiebeperking;
 • De brandweer, politie en/of ambulance moet er altijd door kunnen. Houdt u daar rekening mee bij het ophangen van spandoeken, bedrading en dergelijke;
 • Na afloop laat u de openbare weg schoon en onbeschadigd achter;
 • Er moeten voldoende afvalbakken op het terrein zijn;
 • U mag de groenvoorzieningen (inclusief bomen) niet beschadigen;
 • Brandkranen moeten vrij blijven;
 • Anderen mogen geen overlast hebben van uw evenement;
 • U informeert de omwonenden op tijd.

Wanneer is een melding van een evenement voldoende?

De gemeente Vlissingen werkt met zogenaamde '0-evenementen'. Dit zijn evenementen waarvoor een melding volstaat. U bent niet vergunningsplichtig en hoeft geen leges te betalen. Van een 0-evenement is sprake als:     

 • Het een feest op eigen terrein of straatfeest in de openlucht betreft;
 • Het een evenement is dat plaatsvindt tussen 9.00-23 uur of op een zon- of feestdag (feestdag is gelijk aan zondag) tussen 13.00-23.00 uur;
 • Het geluidsniveau op een afstand van 5 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A);
 • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, een fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • Het evenement geen extra politiecapaciteit vergt;
 • Er slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximaal 50 m² per object;
 • Er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt;
 • Er een organisator is van 18 jaar of ouder.

Kennisgeving

De organisator stelt de burgemeester ten minste 10 dagen voorafgaand aan het 0-evenement in kennis van het evenement. De organisator gebruikt hiervoor het door de burgemeester vastgestelde kennisgevingsformulier.

Toestemming

Toestemming voor het evenement is verleend als:

 • Na ontvangst van het kennisgevingsformulier door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden én;
 • De organisator een ontvangstbevestiging van het feit dat hij een kennisgeving heeft gedaan, kan tonen.  

Verbod

Als naar het oordeel van de burgemeester uit nieuwe feiten of omstandigheden na de kennisgeving vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde, kan de burgemeester alsnog bepalen dat het evenement verboden is.

Beleid

Het gemeentelijk beleid is verwoord in de nota's 'Evenementenbeleid 2016' en 'Evenementenvergunningen 2016'.

Aanvragen

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt bij de gemeente een vergunning aanvragen, klik op de knop 'Aanvragen evenementenvergunning'.
Na ontvangst neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling, u krijgt binnen 6 weken antwoord. Vraag uw vergunning daarom tijdig aan. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

 • De datum (of periode) en het tijdstip waarvoor u een vergunning aanvraagt;
 • De locatie waar het evenement zal plaatsvinden;
 • Aard en omvang van het evenement;
 • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager en contactpersoon.

Hoe meld ik een evenement aan waar ik geen vergunning voor nodig heb?

U kunt dit evenement bij de gemeente melden door op de knop 'Melden evenement niet vergunningsplichtig' te klikken.
De eisen waaraan uw evenement moet voldoen om meldingsplichtig te zijn, leest u in de Maatwerkvoorschriften. Voldoet u niet aan één van deze eisen, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. De burgemeester kan beslissen dat u alsnog een vergunning moet aanvragen of kan uw evenement verbieden.

Kosten

Wat kost een vergunning voor een evenement?

De kosten zijn als volgt:

Leges en precariobelasting

 • 0-evenementen: leges € 0,- en precariobelasting tot en 50 m2 € 0,-.
  Bij meer dan 50 m2 valt het evenement in categorie A;
 • Categorie A: leges € 38,90 en precariobelasting € 28,21;
 • Categorie B: leges € 83,30 en precariobelasting € 112,81;
 • Categorie C: leges € 333,40 en precariobelasting € 564,10.

Afsluiten straat

 • 1 tot en met 3 straten: precariobelasting € 56,42
 • Meer dan 3 straten: precariobelasting € 169,24

Ontheffing Alcoholwet

 • Artikel 35: € 38,40

Heeft deze informatie u geholpen?