In april 2021 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgesteld voor de Visie Spuikom. 

 • In de maanden juni tot september 2021 is het op verschillende manieren mogelijk geweest om ideeën voor de Spuikom ‘te spuien’. Vervolgens is dit uitgewerkt tot een 'Schetsvisie Spuikom';
 • In de periode maart-juni 2022 was het mogelijk om te reageren op de schetsvisie;
 • Begin juli 2022 is een voorlopige Visie Spuikom vastgesteld, waarna in het najaar van 2022 de mogelijkheid was om in te spreken;
 • In het voorjaar van 2023 heeft gemeenteraad de Visie Spuikom niet geaccordeerd;
 • Half 2023 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven een nieuwe Visie Spuikom aan de gemeenteraad voor te leggen;
 • In het 2e kwartaal van 2024 ligt een nieuwe Visie Spuikom voor aan de gemeenteraad.

Stappen

Om te komen tot een Visie Spuikom zet het college van burgemeester en wethouders 5 stappen.

 1. Sturen (afgerond met raadsbesluit 15 april 2021);
 2. Verkennen (afgerond met collegebesluit 14 december 2021);
 3. Uitwerken (afgerond met collegebesluit 8 maart 2022);
 4. Bespiegelen (afgerond met collegebesluit 5 juli 2022);
 5. Besluiten.

OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht is gevraagd om de gemeente Vlissingen bij te staan in het opstellen van de Visie Spuikom.

Opgehaalde ideeën

In totaal zijn er 110 ideeën van bewoners en betrokkenen opgehaald. Veel daarvan gaan over het ‘lager’ gelegen deel van de Spuikom tussen de watertoren en bioscoop CineCity.
De top 3 meest genoemde onderwerpen zijn groen, sporten en spelen.

Marktconsultatie

Een vrijblijvende marktconsultatie gaf de kans aan marktpartijen om ideeën en beelden over de Spuikom te delen en de gemeente vrijblijvend informatie vanuit de markt mee te geven voor de Spuikom. Een groep van 6 partijen heeft uiteenlopende ideeën aangeleverd over het gebruik en de invulling. Zij zagen onder meer kansen voor woningen en (verblijfs)recreatie.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep van betrokken Vlissingers, die bij ieder van de 5 stappen meekijkt en meedenkt met de gemeente en OKRA Landschapsarchitecten.

Verkenning Spuikom

Okra Landschapsarchitecten heeft een verkenning van de Spuikom en de omgeving gemaakt. Dit hebben zij samengebracht met de inbreng vanuit de bevolking en de marktpartijen.
De resultaten zijn gebundeld in het document ‘Afronding verkenning Visie Spuikom’. Dit document vindt u in de bijgevoegde downloadtabel.

Groen en water centraal

In de gebiedsvisie staan groen- en waterkwaliteiten centraal. Denk aan een groot gebied centraal in de Spuikom, waar ruimte komt voor ontspanning en natuur.

 • Op de huidige parkeerterreinen is plaats voor nieuwe bebouwing;
 • Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid, maar wel uit het zicht en onder de grond;
 • Een pier vanuit zee maakt een in het oog springende verbinding tussen de boulevards en de Spuikom.

Visie Spuikom voor besluitvorming (2024)

Het college van burgemeester en wethouders legt een aangepaste versie van de Visie Spuikom voor aan de gemeenteraad. In deze nieuwe versie zijn de verzoeken van de gemeenteraad verwerkt, om de verbinding tussen de boulevards en de Spuikom anders vorm te geven dan de aanvankelijk voorziene pier. Daarnaast wordt een casino en nachthoreca uitgesloten en is de bouwmassa op het plandeel Spuiwal kleiner geworden in omvang. 

Uitvoering in 2 delen

Het college wil de ontwikkeling van de Spuikom in 2 delen uitvoeren.

 1. Het 1e deel is de Grote Spuikom en de Spuiwal. Hiervoor is subsidie ontvangen vanuit de Regiodeal en wordt de komende jaren ontwikkeld;
 2. Het 2e deel is het bestaande parkeerterrein Kenau Hasselaarstraat en de Kleine Spuikom, het ontwikkelen hiervan staat gepland voor na 2030.

 In zijn geheel voorziet het college nog steeds een ambitieuze Visie Spuikom met veel ruimte voor groen en water.
De behandeling van de Visie Spuikom is op 28 maart 2024 in de commissie Ruimte en bij akkoord van de commissie op 18 april 2024 in de gemeenteraad.

Hoogwaardig stedelijk gebied

De gebiedsvisie voor de Spuikom is in 5 stappen uitgevoerd. Betrokken Vlissingers konden daarmee actief met de gemeente Vlissingen en OKRA Landschapsarchitecten meedenken over de Spuikom.
De Visie Spuikom voorziet in de ontwikkeling van een hoogwaardig stedelijk gebied in 2 fases, waarin groen en water een centrale positie innemen. Bebouwing is op de bestaande parkeerterrein voorzien, waarmee de kern van de Spuikom optimaal tot zijn recht komt met een grote waterpartij en groene oevers. 

Subsidie

Voor de ontwikkeling van de 1e fase (de Grote Spuikom en de Spuiwal), heeft de gemeente subsidie ontvangen vanuit de Regiodeal North Sea Port District en vanuit het Interreg Vlaanderen Nederland programma ‘Klimaat robuust stadsgroen’.