Prestatieafspraken wonen

Gemeente Vlissingen heeft samen met woningbouwcorporaties l'escaut Woonservice, Zeeuwland en huurdersorganisaties afspraken gemaakt over de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid in Vlissingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document 'Prestatieafspraken 2020 en verder'.

Afspraken

De partijen hebben afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden, beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid en woonlasten, energie en duurzaamheid, inzet in wijken en buurten en de sociaal maatschappelijke opgaven.
Op basis van de Woningwet 2015 zullen de corporaties jaarlijks een bod uitbrengen bij de gemeente, met de geplande projecten en activiteiten voor het volgende jaar. Deze geplande projecten en activiteiten moeten passen binnen de kaders van de prestatieovereenkomst.

Huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties hebben een belangrijke rol bij de totstandkoming, uitvoering en monitoring van de afspraken. Zij bieden informatie, advies en ondersteuning aan huurders. Ook zitten de huurdersorganisaties aan tafel bij de jaarlijkse monitoring van de afspraken en de biedingen van de corporaties.

Beschikbaar, betaalbaar en kwaliteit

De kern van de prestatieafspraken is een gezamenlijke inspanning op de volgende kernpunten.

  • Beschikbaarheid van woningen;
  • Betaalbaarheid van woonlasten;
  • Energie en duurzaamheid;
  • Inzet in wijken en buurten;
  • Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg.