Ontwikkelagenda Sociaal Domein

De uitdagingen waar de gemeente Vlissingen voor staat in het sociaal domein zijn enorm. Zowel inhoudelijk als financieel.
De Ontwikkelagenda Sociaal Domein beschrijft hoe we willen dat het sociaal domein er in de toekomst uitziet. De ondertitel van de ontwikkelagenda is: 'Op weg naar inclusief Vlissingen'.

Doelstellingen

Onze doelstellingen zijn als volgt.

 1. De zelf- en samenredzaamheid van de inwoners vergroten;
 2. Passende ondersteuning aan inwoners bieden bij een duurzaam financieel evenwicht;
 3. Een goed vangnet zijn voor de meest kwetsbare inwoners in de gemeente;
 4. Integraliteit in kijken en handelen is standaard;
 5. Werken vanuit en binnen het integrale budget Sociaal Domein;
 6. Ondersteuning organiseren vanuit de vertrouwde woonomgeving van de inwoner.

Dat kunnen we uiteraard niet in één keer realiseren. Daarom gaan we stap voor stap op weg naar de gewenste situatie. De op deze pagina bijgevoegde afbeelding laat zien, dat we niet in één keer van de huidige naar de gewenste situatie kunnen.
Steeds maken we uitvoeringsplannen voor een beperkte periode. Daarna stellen we bij op basis van ervaring en data.

Huidige situatie tegenover gewenste situatie

Schema van huidige naar gewenste situatie

In 2019 zijn we gestart met het afzetten van de huidige situatie tegenover de gewenste situatie. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande vragen:

 1. Welke veranderingen ten opzichte van de huidige situatie zijn nodig om uiteindelijk onze doelstellingen te kunnen realiseren?
 2. Welke ingrepen vanuit het Plan van Aanpak Artikel 12 zijn noodzakelijk om financieel gezond te worden?
 3. Hoe zorgen we ervoor dat deze (soms pijnlijke) ingrepen onze langetermijnvisie en doelstellingen niet verstoren, maar juist versterken?

Noodzakelijke veranderingen

Deze vragen leiden tot de conclusie dat de volgende veranderingen noodzakelijk zijn, om de beweging mogelijk te maken van huidige situatie naar gewenste situatie.

 1. Terugdringen van het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen;
 2. Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele voorzieningen (kortdurend, resultaatgericht);
 3. Een gezonde financiële balans binnen het sociaal domein realiseren;
 4. Gemeente Vlissingen als opdrachtgever, nadruk op sturing en verantwoording;
 5. Zorgen voor een andere manier van denken en werken door inwoners, professionals en de gemeente Vlissingen gericht op de gewenste situatie.

In het Uitvoeringsprogramma 2021-2022 zijn de 1e stappen op weg naar de gewenste situatie geformuleerd.