Uitvoeringsprogramma 2021-2022

Het college heeft het 'Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2021-2022' vastgesteld. Hierin beschrijft zij welke inspanningen verricht worden om onze targets voor 2021-2022 te realiseren. 
Waar nodig en mogelijk zijn de inspanningen voorzien van een eindpunt, zodat duidelijk is wanneer welke inspanning afgerond moet zijn. Ook zijn er kritische prestatie indicatoren (KPI’s) benoemd om te monitoren of er voortgang wordt gerealiseerd. 

Veranderingen

Het uitvoeringsprogramma is geordend aan de hand van de te bereiken veranderingen:

 1. Terugdringen van het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen;
 2. Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele voorzieningen (kortdurend, resultaatgericht);
 3. Een gezonde financiële balans binnen het sociaal domein realiseren;
 4. Gemeente Vlissingen als opdrachtgever, nadruk op sturing en verantwoording;
 5. Zorgen voor een andere manier van denken en werken door inwoners, professionals en de gemeente Vlissingen gericht op de gewenste situatie.

Targets en voorbeelden

Aan iedere verandering zijn targets (doelen) gekoppeld. In het uitvoeringsprogramma wordt per target benoemd welke inspanningen gedaan worden. 

 • 1.1 Ombouw ondersteuningsinfrastructuur, door de inrichting van Buurtteams en de samenwerking in Integrale gezondheidscentra;
 • 1.2 Meer grip op de vestiging van zorgaanbieders die een groter beroep op de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet tot gevolg (kunnen) hebben;
 • 2.1 Integrale toegang vormgeven door stapsgewijs taken toe te voegen vanuit de nieuwe Wet inburgering, vroegsignalering schuldhulpverlening en de toegang tot minimabeleid, schuldhulpverlening en Particpatiewet;
 • 2.2 Nieuwe inkoopstrategie met passend contract- en leveranciersmanagement;
 • 3.1 Rendementsverbetering Orionis Walcheren;
 • 3.2 Aanvullende bezuinigingen en externe financieringsbronnen realiseren;
 • 4.1 Grip en randvoorwaarden realiseren om efficiënt en effectief ondersteuning te bieden;
 • 4.2 Sturing en verantwoording organiseren, bijvoorbeeld door data gedreven te gaan werken;
 • 5.1 Inwoners, in- en externe professionals worden zich bewust van het gevraagde gedrag en omgangsvormen binnen het sociaal domein;
 • 5.2 Een eenduidige werkwijze ontwikkelen voor alle professionals die werken in de gemeente Vlissingen gericht op integraal (samen)werken en alleen doen wat echt nodig is;
 • 5.3 Positieve gezondheid centraal stellen. Dit is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Zie voor meer informatie de website MijnPositieveGezondheid.nl.