Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Nollebos-Westduingebied

In 2019 en 2020 hebben wij samen met u gewerkt aan een nieuwe visie voor het Nollebos-Westduingebied. De gemeente Vlissingen heeft landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers opdracht gegeven een integraal gedragen streefbeeld voor het Nollebos-Westduingebied op te stellen. Iedereen die mee wilde doen, mocht meedoen. Samen komen we tot een geslaagde toekomst voor het Nollebos-Westduingebied.

22 juni 2021: vaststelling Streefbeeld Nollebos-Westduinpark

Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark vastgesteld. Het streefbeeld moet nog aangepast worden op het amendement van de LPV/PSR. Het streefbeeld beschrijft de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Het bevat de volgende ingrediënten: toegankelijkheid, gebruik & programma, cultuurhistorie, waterhuishouding, landschap & natuurwaarde en bebouwing.

Besluit bebouwing

Kanovijver

De gemeenteraad heeft besloten dat de Kanovijver niet verhuist naar het parkeerterrein Nollebos. De ondernemer mag voor de huidige locatie een nieuwbouwplan indienen. Dat moet passen binnen het Streefbeeld. Dit betekent dat er 1 gebouw mag komen, dat mag bestaan uit 2 bouwlagen. De Kanovijver mag ook groter worden, namelijk maximaal 1.500 m2. Ook de andere voorwaarden van het streefbeeld (bijvoorbeeld met betrekking tot de landschappelijke inpassing) zijn van toepassing.
In het bestemmingsplan is vastgelegd dat de Kanovijver moet passen in de categorie Cultuur en ontspanning. Wanneer de ondernemer andere functies (zoals verblijf) wil toevoegen, moet hij dat aan de gemeenteraad voorleggen. Er is dan een planologische procedure nodig.

Sauna

De Sauna mag ook voor de huidige locatie een nieuwbouwplan indienen. Dit moet passen binnen het Streefbeeld. De bebouwing moet passen binnen het huidige bestemmingsplan. Er kan een gebouw komen dat maximaal uit 3 bouwlagen bestaat (maximaal 12 meter hoog). De Sauna mag ook iets groter worden, namelijk maximaal 5.250 m2. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat de Sauna moet passen in de categorie Cultuur en ontspanning. Ook staat het bestemmingsplan 6 recreatiewoningen toe voor de Sauna. Wanneer de ondernemer andere functies (zoals meer verblijf) wil toevoegen, moet hij dat aan de gemeenteraad voorleggen. Dan is er een planologische procedure nodig.
Ook is het verplicht om voor de saunalocatie te onderzoeken of parkeren op een andere locatie kan plaatsvinden. Met een milieuvriendelijke vorm van vervoer tussen parkeerlocatie en de sauna. Het parkeerterrein in het bos mag niet groter worden. Ondergronds parkeren blijft wel mogelijk, als de ondernemer daarvoor kiest.

De gemeenteraad heeft de motie van D66 aangenomen, die het college verzoekt te bevestigen dat er geen mogelijkheden meer zijn of komen om te bouwen in het huidige areaal van het Nollebos Westduingebied anders dan aangegeven in het raadsbesluit.

Integrale toekomstvisie

Met de vaststelling van het streefbeeld komt een einde aan een lang en intensief participatieproces, dat uiteindelijk heeft geleid tot een nieuwe integrale toekomstvisie voor het mooie Nollebos-Westduinpark.
Hartelijk dank aan alle participanten voor de inbreng van de vele ideeën, wensen en argumenten!

Streefbeeld

De zomerperiode gebruikt de gemeente om het streefbeeld aan te passen op het vastgestelde amendement van LPV/PSR. Dit is dan te vinden op de website. 
Na de zomer wordt het vervolgvraagstuk opgepakt: hoe komen we stap voor stap tot de uitvoering van het streefbeeld.

14 april 2021: raadsbehandeling streefbeeld voor de zomer

De gemeenteraad van Vlissingen houdt in mei en juni 2021 extra vergaderingen, om het Integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark en het Burgerinitiatief Visie Nollebos van de Stichting Beheer en Behoud Ons Nollebos (SBBN) te behandelen. Zolang de coronamaatregel om 1,5 meter afstand te houden geldt, vergadert de gemeenteraad zonder publiek. De vergaderingen waarop beide stukken op de agenda staan, zijn als volgt.

Inspreekavond 25 mei 2021

Op 25 mei is er een inspreekavond. Belangstellenden kunnen die avond hun reacties op beide stukken delen met de Commissie Ruimte. De Griffie stelt hiervoor regels op, die voldoen aan de geldende coronamaatregelen.

Extra vergadering Commissie Ruimte 3 juni 2021

Op 3 juni is er een extra Commissie Ruimte. Inspreken is niet meer mogelijk. Over beide voorstellen is er een presentatie en de commissieleden kunnen inhoudelijke vragen stellen.

Extra raadsvergadering 22 juni 2021

Op 22 juni is er een extra raadsvergadering, waar het politieke debat plaatsvindt.
Meer informatie (inclusief documenten) over het raadsbesluit en het aangenomen amendement vindt u op de pagina Raadsinformatie.

Op de agenda van de Commissie Ruimte en de gemeenteraad staat beide keren eerst het collegevoorstel over het Integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark en daarna het burgerinitiatief van SBBN.

Vergaderingen zonder publiek en digitaal te volgen

De geldende coronamaatregelen nemen wij in acht. Dit betekent dat de vergaderingen zonder publiek plaatsvinden, de vergaderingen kunt u digitaal volgen.
Uitzondering: de mensen die op 25 mei inspreken, mogen die dag als enige ‘buitenstaanders’ fysiek aanwezig zijn in het stadhuis. Zij krijgen ieder een vast tijdslot aangewezen en kunnen inspreken vanuit de Govan Mbekizaal in het stadhuis. Als het nodig is om het vergadermoment aan te passen, communiceert de Griffie daar tijdig over.

9 februari 2021: streefbeeld ter vaststelling naar de gemeenteraad

Het college van B&W heeft op dinsdag 9 februari 2021 het integrale Streefbeeld Nollebos-Westduinpark vastgesteld. Op basis van de ontvangen inspraakreacties is de tekst van het streefbeeld nog iets aangepast. Het betreft vooral verduidelijkingen en nadere toelichting.
De totstandkoming van het streefbeeld is een complex proces gebleken. Dat zien we ook terug in de inspraakreacties. Het streefbeeld past binnen de kaders van de opdracht die de gemeenteraad in 2017 heeft gegeven: een integrale kwaliteitsslag voor het hele gebied.

Eindverslag en vaststelling

Het eindverslag van de inspraakprocedure en het streefbeeld die door het college zijn vastgesteld, vindt u in de bijgevoegde downloadtabel. Zie 'Documenten streefbeeld voor de gemeenteraad'. In het eindverslag zijn alle inspraakreacties (anoniem) gebundeld en voorzien van een reactie.
Gelet op de omvang van het eindverslag, kan het lastig zijn uw inspraakreactie terug te vinden. Wij adviseren met de zoekfunctie (‘Ctrl’ en ‘F’ tegelijkertijd indrukken) een tekstfragment uit uw inspraakreactie op te zoeken. Als u uw inspraakreactie niet terug kunt vinden, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar nollebos@vlissingen.nl.
Het college legt het streefbeeld ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het college verzoekt de gemeenteraad het streefbeeld voor de zomervakantie van 2021 te behandelen.

19 januari 2021: gemeenteraad Vlissingen gaat digitaal vergaderen

Dat hebben de fractievoorzitters op 19 januari 2021 besloten. Het is volgens de coronamaatregelen toegestaan dat de gemeenteraad samenkomt om te vergaderen. Maar de fractievoorzitters vinden dat niet langer verantwoord. De fractievoorzitters vinden dat de gemeenteraad sommige onderwerpen niet digitaal moet bespreken. Een voorbeeld daarvan is het Nollebos. Het Nollebos komt daarom later in het jaar op de agenda van de gemeenteraad terug. Waarschijnlijk is dat pas in april 2021.

21 oktober-6 december 2020: Inspraak op streefbeeld 

Na afronding van het participatietraject heeft het college van B&W de inspraakprocedure gevolgd voor het concept integraal streefbeeld Nollebos-Westduinpark. Tot en met 6 december 2020 kon iedereen reageren op het concept streefbeeld. Deze reacties worden gebundeld in een eindverslag.

14-15 september 2020: Werksessie 4

Uw reacties

In september 2020 organiseerden we Werksessie 4 van het participatieproces om te komen tot een Integraal Streefbeeld voor het Nollebos-Westduinpark. Verspreid over 4 bijeenkomsten hebben de aanwezigen kennis kunnen nemen van de uitwerking van de eerdere 3 werksessies. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen per thema en aan het einde was er gelegenheid om vragen en reacties in te leveren. Die mogelijkheid was er nog tot en met 25 september met het reactiekaartje en tot en met 27 september via de e-mail.
Er zijn ruim 130 reacties ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! U vindt deze in de bijgevoegde downloadtabel 'Documenten werksessies'.

Wat is er met de reacties gedaan?

De reacties bestonden niet allemaal uit vragen, maar ook uit ideeën en meningen. Wat meningen betreft: daar is straks de formele inspraakperiode voor bedoeld.
Nadat het college van B&W het concept-streefbeeld heeft vastgesteld, volgt de uitnodiging om een inspraakreactie te geven. Daarvoor is 6 weken tijd beschikbaar, van 28 oktober tot en met 1 december 2020. Alle inspraakreacties worden gebundeld, voorzien van commentaar en voorgelegd aan het college. Het is mogelijk dat het concept-streefbeeld nog wordt aangepast op basis van de inspraakreacties.

Complimenten

Tussen de reacties zaten ook veel complimenten. We geven nu niet op elk compliment antwoord, maar het is natuurlijk fijn om te horen dat er mensen zijn die tevreden zijn met de uitwerking van de input uit de eerste 3 werksessies.

Vragen en toelichting per thema

Sommige vragen zijn door meerdere mensen gesteld. We hebben deze vragen gebundeld en per thema voorzien van een toelichting.

Visie is geen ontwerp

Er zijn ook vragen gesteld en ideeën ingebracht op uitwerkingsniveau, die pas in de uitwerkingsfase van de visie aan de orde zijn. Een streefbeeld is een visie, op hoofdlijnen. Als het streefbeeld eenmaal door de gemeenteraad is vastgesteld, worden de details vervolgens uitgewerkt in ontwerpen en planningen.

Overzicht reacties

Alle reacties zijn gedocumenteerd. Onderaan deze pagina is een download beschikbaar met een overzicht van de reacties.

Online magazine

Na de bijeenkomsten op 14 of 15 september 2020 is er een online magazine gepubliceerd. Hierin zijn alle onderdelen van het concept-Streefbeeld Nollebos-Westduinpark zoals die tijdens de laatste werksessie zijn gepresenteerd, beschreven en nader toegelicht.

23 januari 2019: Aftrap in de Lasloods

Op 23 januari 2019 hebben we de 1e stap gezet in het proces om te komen tot een integrale visie voor het gebied Nollebos-Westduinpark. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de opdracht toegelicht en de wijze waarop we samen met iedereen die mee wil doen de visie willen maken. In de opdracht staat dat de visie de volgende bouwstenen moet bevatten:

 • Landschappelijke aspecten;
 • Cultuurhistorische aspecten;
 • Verbindingsroutes in het Nollebos;
 • Gebruiksmogelijkheden, waaronder sport­ en spel;
 • Natuurwaarden;
 • De mogelijkheden om de bestaande 2 bedrijven toekomstbestendig te maken.

De presentatie van 23 januari 2019 is als download aan deze pagina toegevoegd. De toelichting op de bestuurlijke besluitvorming over het Nollebos-Westduingebied door de jaren heen is verzameld in een overzicht.

Werksessies

Landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers heeft van de gemeente opdracht gekregen een integraal gedragen streefbeeld voor het Nollebos/Westduingebied op te stellen. Bosch Slabbers organiseert samen met de gemeente werksessies om stap voor stap te werken aan een nieuwe visie voor het Nollebos-Westduingebied. Een groep van 70 mensen neemt deel aan de werksessies.

Werksessie 4, 14 en 15 september 2020

Op maandag 14 en dinsdag 15 september vindt de laatste werksessie voor het Streefbeeld Nollebos-Westduingebied plaats in het stadhuis van Vlissingen. Daarbij houden wij rekening met de richtlijnen van het RIVM wat betreft het coronavirus. De inschrijving is gesloten.

 • In de eerste 3 werksessies is veel input opgehaald. Vervolgens zijn er diverse gesprekken gevoerd. De vertaling van al die informatie naar het concept-streefbeeld voor het Nollebos-Westduinpark presenteren we tijdens de 4e en tevens laatste werksessie aan de deelnemers aan het participatieproces;
 • Na deze laatste werksessie wordt het concept-streefbeeld in oktober ter besluitvorming voorgelegd aan het college, waarna het voor inspraak ter inzage wordt gelegd;
 • Uitgaande van de gebruikelijke termijnen, leggen we het concept-streefbeeld na verwerking van ingediende zienswijzen in januari 2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Werksessie 3, 30 september 2019

Op 30 september 2019 vond de 3e werksessie Nollebos-Westduinpark plaats met belanghebbenden en inwoners van de gemeente Vlissingen. Het doel was:

 • Elkaar bijpraten over ontwikkelingen;
 • Terugkoppelen van de resultaten uit de vorige werksessie van het participatieproces;
 • Bespreken van de vervolgstappen om te komen tot een integraal streefbeeld.

Een samenvatting van deze werksessie is als download bijgevoegd.
Een belangrijke conclusie uit deze werksessie was dat er nadere gesprekken met de betrokken partijen nodig zijn. Dit om de verschillende thema’s (‘bouwstenen’) van het streefbeeld, beargumenteerd verder uit te werken. Daarom heeft de projectgroep in de maanden na 30 september veel overleggen gevoerd met verschillende organisaties. De belangrijkste uitkomsten van deze overleggen vindt u in het als download bijgevoegde verslag 'Belangrijkste uitkomsten vervolggesprekken Nollebos-Westduin'.
De 4e werksessie stond gepland op woensdagavond 11 maart 2020. Wegens uitbreiding van het coronovirus in Nederland is deze werksessie geannuleerd. Er volgt een nieuwe datum wanneer het weer mag en kan i.v.m. het coronavirus.

Werksessie 2, 15 april 2019

De 2e werksessie vond plaats om maandag 15 april 2019. In deze sessie gingen de deelnemers met elkaar in gesprek op basis van verbeeldingen van de kennis en ambities die zijn opgehaald in werksessie 1 en tijdens de wandelingen. In de 1e werksessie werd door meerdere deelnemers gevraagd wat de ambities zijn van de 2 zittende ondernemers in het Nollebos. Wij hebben hen daarom gevraagd of zij tijdens de 2e sessie daarover wat meer duidelijkheid kunnen geven.
De 3e werksessie vindt half september 2019 plaats.

Werksessie 1, 20 februari 2020

Woensdag 20 februari 2019 zijn we samen aan de slag gegaan in de 1e werksessie. De sessie begon met het bekijken van de opdracht die de gemeenteraad heeft gegeven. Daarna zijn er veel vragen gesteld en beantwoord. De meningen en ideeën die verzameld zijn via de website, e-mail en ideeënbus kwamen op tafel, samen met een grote kaart. In 3 groepen hebben we gebiedskennis met elkaar gedeeld. De samenvatting van werksessie 1 vindt u als download bijgevoegd aan deze pagina.
Tijdens de werksessie werd de suggestie gedaan om samen een wandeling te maken door het Nollebos-Westduingebied. Om kennis op te doen en te delen. Dit hebben we op woensdag 13 maart 2019 gedaan. Op zaterdag 6 april 2019 wandelen we nog een keer door het Nollebos. Aanmelden voor deze wandeling kan door een e-mail te sturen naar nollebos@vlissingen.nl.

Inspiratie gezocht

Voor de werksessies blijven we op zoek naar uw ideeën! Wat wilt u (terug)zien in het Nollebos-Westduingebied? Wat verdient de aandacht? Heeft u goede voorbeelden? Heeft u specifieke gebiedskennis? Waar moeten we bij het opstellen van het integraal streefbeeld op letten? We horen het graag!
Misschien heeft u op vakantie iets leuks gezien of heeft u voorkeur voor bepaalde beplantingen. Ziet u graag vogels, vlinders, bloemen of kruiden? Of gaat u meer voor sfeerbeelden? Als u een kaart nodig heeft van het gebied, vindt u die in de bijgevoegde downloadtabel.

Hoe kan ik mijn ideeën doorgeven?

U kunt uw inspiratie uploaden, via e-mail sturen naar nollebos@vlissingen.nl of het in de ideeënbus in de centrale hal van het stadhuis stoppen. Brieven, foto’s, verlanglijstjes, moodboards, het maakt niet uit. Alle input is welkom.
Alleen samen komen we tot een geslaagde toekomst voor het Nollebos-Westduingebied!

Nieuwsbrief

Wilt u regelmatig worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Documenten streefbeeld voor de gemeenteraad

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Streefbeeld_Nollebos-Westduinpark_210121 Download Lees voor
Raadsvoorstel_Burgerinitiatief_Visie_Nollebos_SBBN Download Lees voor
Burgerinitiatief_Visie_Nollebos_SBBN Download Lees voor
Raadsinformatiebrief_zienswijze_burgerinitiatief_SBBN_Nollebos Download Lees voor
Eindverslag_inspraakprocedure_Streefbeeld_Nollebos-Westduinpark Download Lees voor
Bijlage_5_Voorlopig_vastgestelde_kaders_gemeenteraad Download Lees voor
Bijlage_6_Presentatie_inspraakreactie_548 Download Lees voor
Bijlage_7_Mogelijkheden_bestemmingsplan_vs_streefbeeld Download Lees voor
Rapport_Bureau_Buiten Download Lees voor
Rapport_Bureau_Buiten,_toelichting Download Lees voor
Rapport_Bureau_Buiten,_spreadsheet_kanovijver Download Lees voor
Rapport_Bureau_Buiten,_spreadsheet_sauna Download Lees voor
Raadsvoorstel_vaststelling_Streefbeeld_Nollebos-Westduinpark Download Lees voor

Documenten werksessies

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Werksessie_4_14/15-09-2020,_totaaloverzicht_reacties Download Lees voor
Belangrijkste_uitkomsten_vervolggesprekken_Nollebos-Westduin Download Lees voor
Werksessie_3_30-09-2019,_samenvatting_integraal _streefbeeld Download Lees voor
Werksessie_3_30-09-2019,_presentatie_Boschslabbers Download Lees voor
Werksessie_3_30-09-2019,_presentatie_SBBN Download Lees voor
Werksessie_2_12-04-2019,_presentatie_B&S Download Lees voor
Werksessie_2_12-04-2019,_presentatie_concept_vliedberg Download Lees voor
Werksessie_2_12-04-2019,_input_deelnemers Download Lees voor
Werksessie_2_12-04-2019,_model_1 Download Lees voor
Werksessie_2_12-04-2019,_model_2 Download Lees voor
Werksessie_2_12-04-2019,_model_3 Download Lees voor
Overzicht_ingevulde_enquêtes_20-02-2019 Download Lees voor
Werksessie_1_20-02-2019,_samenvatting Download Lees voor
Werksessie_1_20-02-2019,_presentatie Download Lees voor

Algemene documenten

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Nieuwsbrief 2,_juni_2019 Download Lees voor
Nieuwsbrief 1,_maart_2019 Download Lees voor
Informatiebijeenkomst_23-01-2019,_presentatie Download Lees voor
Informatiebijeenkomst_23-01-2019,_uitnodiging Download Lees voor
Kaart_Nollebos_Westduin,_A3_formaat Download Lees voor
Flyer_Samen_werken_we_aan_het_Nollebos Download Lees voor