Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Grand Hotel Britannia

Op 30 december 2020 is door AVV Beheer een gewijzigde nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel met 205 eenheden, restaurants en parkeren ingediend. Het ingediende bouwplan inclusief de bijbehorende noodzakelijke onderzoeken zullen de komende periode worden getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving. Omwonenden en de raad worden door de ontwikkelaar nader geïnformeerd over het bouwplan van Grand Hotel Britannia.
Voor de bouw van Britannia is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing.

Voorgenomen besluit college

Op dinsdag 9 februari 2021 heeft het college van B&W een voorgenomen besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning van AVV Beheer betreffende Britannia, Boulevard Evertsen 244. In dit besluit geeft het college aan medewerking te willen verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.

Indienen reactie

Voordat de gemeente tot een definitieve besluitvorming van de omgevingsvergunning overgaat, heeft een ieder 2 weken de gelegenheid een reactie in te dienen op de ingediende omgevingsvergunning. De termijn loopt van 18 februari tot en met 3 maart 2021. Deze reactie betrekken wij bij de definitieve besluitvorming.
De gegevens over de aanvraag vindt u vanaf 18 februari 2021 alleen digitaal op de websites www.vlissingen.nl/bekendmakingen of www.vlissingen.nl/britannia.

Beslistermijn

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing, is moet het bestuursorgaan binnen 8 weken beslissen (artikel 3.9 lid 1 Wabo).
Het bestuursorgaan kan de beslistermijn eenmalig verlengen met maximaal 6 weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo).

Contact

Voor meer informatie over de aanvraag omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer M. Kavsitli van de gemeente. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 88 of e-mail mkavsitli@vlissingen.nl.