Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Buurtteams

In maart 2022 is het eerste buurtteam van start gegaan. De buurtteammedewerkers werken met een nieuwe opdracht, gericht op preventie, vroegsignalering en normaliseren vanuit het principe Positieve Gezondheid. Daarmee bouwen we aan een nieuwe ondersteuningsinfrastructuur in het voorliggend veld. Met het 'voorliggend veld' bedoelen we de laagdrempelige en vrij toegankelijke ondersteuning, aangeboden door zowel professionele als vrijwilligersorganisaties en waar geen indicatie van de gemeente voor nodig is.

Waarmee kunnen het buurtteam en andere organisaties helpen?

Waarom buurtteams

Op dit moment zijn er veel verschillende organisaties die taken en activiteiten uitvoeren binnen een klein gebied, ieder met een eigen specialisme. Het is voor de inwoners en professionals niet altijd duidelijk waar zij met hun vraag naartoe moeten. Hierdoor lukt het soms niet om de ondersteuningsvraag van de inwoner integraal te bekijken. Het gevolg is dat de inwoners met veel verschillende hulpverleners te maken krijgen en van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd worden.
Daarom bouwen we de huidige structuur in het voorliggend veld om. De versnippering van het aanbod in het voorliggend gaat eruit. Met de buurtteams wordt generalistische basishulp beschikbaar in de buurten. Deze basishulp stemmen we af op de samenstelling en de ondersteuningsvragen van de inwoners. Deze ontwikkeling moet ook bijdragen aan het verminderen van de inzet van duurdere zorg en daarmee het verlagen van de financiële tekorten in het sociaal domein in Vlissingen.

Buurtteams

De buurtteams worden de spil in de buurt voor ondersteuning en activering. De buurtteams zijn er voor alle inwoners met ondersteuningsvragen over onder andere zorg, wonen, welzijn, inkomen, opvoeding en geldproblemen.
De buurtteams werken onderling samen met andere organisaties zoals de jeugdgezondheidszorg, praktijkondersteuners en huisartsen (gezondheidscentra) en de corporaties. Hierdoor kunnen alle inwoners ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. De buurtteams benaderen de inwoners met ‘Mijn Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.

Buurtteam(s) in eigen regie

De gemeente Vlissingen breidt in het eerste kwartaal van 2022 uit met een buurtteam. Zo kunnen we snel starten met de inzet van laagdrempelige ondersteuning dicht bij de inwoners. Het buurtteam vormt het fundament van de nieuwe ondersteuningsinfrastructuur. Een belangrijke stap in het bouwen aan de toekomstige gewenste situatie van het sociaal domein.

We starten met een buurtteam vanuit de eigen organisatie. De buurtteammedewerkers werken met een nieuwe opdracht, gericht op preventie, vroeg signalering en normaliseren vanuit het principe Positieve Gezondheid. Daarbij blijven we in 2022 werken aan het realiseren van de toekomstige situatie: 3 buurtteams aansluitend bij de 3 Kerngezondcentra.

Interventies

Het buurtteam begint op korte termijn met:

  • Welzijn op recept (samenwerking huisartsen/Kerngezond-centra)
  • Inzetten op versterking van de samenwerking met het onderwijs, de toegang en praktijk ondersteuner jeugd
  • Interventies vanuit het lokaal preventieakkoord 

Herijking proces ontwikkeling buurtteam(s)

In eerste instantie was het de bedoeling om in oktober 2021 te starten met drie buurtteams, samengesteld uit medewerkers van verschillende organisaties uit het voorliggend veld. Met deze organisaties zijn gesprekken gevoerd. Daaruit bleek dat er weerstand is tegen de wijze van deelname in de buurtteams. Verschillende organisaties konden niet de medewerkers leveren om   een volwaardige start met de buurtteams te kunnen maken.

Om voortgang te houden, is het proces voor de ontwikkeling van de buurtteams herzien en heeft de gemeente besloten om te starten met een buurtteam in eigen regie. Met de verschillende organisaties in het voorliggend veld blijven we in gesprek om werkzaamheden en activiteiten in 2022 af te stemmen en toe te werken naar de uiteindelijke situatie in 2023.

Realisatie verbetervoorstel

De gemeente Vlissingen werkt aan efficiëntere en effectievere ondersteuning voor de inwoners:

  1. beter afgestemd op de behoeften van de inwoner;
  2. dichter bij huis geboden;
  3. sterker gericht op het versterken van wat de inwoner wél kan;
  4. vanuit het idee van Positieve Gezondheid.

De gemeente werkt aan een eenvoudige ondersteuningsstructuur met een overzichtelijk aantal partijen, waarmee zij heldere afspraken maakt. We werken binnen het sociaal domein integraal en ontschot, en spelen flexibel in op de ondersteuningsvraag van onze inwoners. Zo houden we de ondersteuning beschikbaar en betaalbaar voor wie dit echt nodig heeft.

Met het buurtteam starten we met het werken met generalistisch sociaal werkers om dit in onze buurten te realiseren.  Hierdoor verstrekt de gemeente minder maatwerkvoorzieningen, worden de kosten gereduceerd en ontvangen inwoners gerichter hulp in hun eigen buurt. De realisatie van buurtteams is een belangrijk onderdeel van het Plan van aanpak Artikel 12.