Inkoop en aanbesteding

Op 1 december 2020 is het Inkoop en aanbestedingsbeleid 2020 vastgesteld. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 vervalt op die datum.
De gemeente Vlissingen wil voor leveranciers, dienstverleners en aannemers een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn. Om dit te (kunnen) blijven realiseren is het inkoop-en aanbestedingsbeleid vernieuwd. 

Kader en spelregels

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Kernwoorden zijn 'doelmatig', 'rechtmatig', 'integer', 'open' en 'objectief'.
Het vernieuwde beleid helpt de gemeente Vlissingen bij het inrichten van haar inkoopfunctie en het uitvoeren van al haar inkooptaken. Juridische en financiële risico’s worden zoveel mogelijk voorkomen. Actuele thema’s als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid krijgen de aandacht. 

Drempelbedragen bij Inkoop en aanbesteding

ProcedureWerkenDienstenLeveringen
Enkelvoudig (1 offerte)Tot € 150.000,-Tot € 50.000,-Tot € 50.000,-
Meervoudig onderhands aanbesteden (minimaal 3 offertes en maximaal 5 offertes)€ 150.000,- tot 3.000.000,-€ 50.000,- tot het Europees drempelbedrag€ 50.000,- tot het Europees drempelbedrag
Nationaal aanbesteden€ 3.000.000,- tot het Europees drempelbedrag  
Europees aanbestedenVanaf het Europees drempelbedragVanaf het Europees drempelbedragVanaf het Europees drempelbedrag

Inkoopvoorwaarden voor levering en diensten

De gemeente hanteert voor het inkopen van levering en diensten de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Vlissingen. Voor een aantal zeer specifieke ICT zaken maken we gebruik van de GIBIT voorwaarden.

Klachtenmeldpunt/ Commissie van Aanbestedingsexperts

Tijdens een aanbestedingsprocedure van de gemeente kunt u een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt. U moet hierbij duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbesteding uw klacht betrekking heeft. 
Heeft uw klacht betrekking op de geschiktheidseisen, selectiecriteria of contractvoorwaarden van deze aanbestedingsprocedure? Dan moet u eerst gebruik maken van de vraag- en antwoordprocedure om uw bezwaar kenbaar te maken. Als de reactie van de gemeente naar uw mening niet voldoet, kunt u een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld door een onafhankelijke deskundige van het klachtenmeldpunt.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Als u het niet eens bent met de klachtafhandeling van het klachtenmeldpunt, dan is het mogelijk de klacht voor te leggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie de website www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.   

Groslijsten aannemers en ingenieursbureaus

De gemeente Vlissingen werkt met groslijsten voor aannemers en ingenieursbureaus. Deze lijsten helpen ons opdrachtnemers op een objectieve manier te selecteren voor onderhandse aanbestedingen. Bekijk de groslijst.

Ondertekening manifest MVOI

Burgemeester Van den Tillaar heeft op 29 mei 2024 het manifest 'Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen' ondertekend.
Het manifest betekent dat gemeente Vlissingen zich gaat inzetten om nog duurzamer opdrachten uit te zetten en in te kopen. Hiermee dragen wij bij op een positief effect op maatschappij en milieu. Hiervoor gebruiken wij meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s). We richten ons hierbij op de volgende doelen.

Circulair inkopen (herbruikbaarheid van producten en materialen)

Bij circulair inkopen focust gemeente Vlissingen op het verbeteren van de grondstoffenstroom. Dit heeft als doel om producten, onderdelen en materialen in te kopen, die hun waarde optimaal behouden in gesloten kringlopen. 
Daarnaast zetten we ons in voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. We verbeteren de luchtkwaliteit door ervoor te zorgen dat transporten die ontstaan door gemeentelijke inkoop en de elektriciteit vanaf uiterlijk 2030 emissieloos worden. Maar ook door het inzetten van de CO2 prestatieladder, waardoor bij aanbestedingen eisen worden meegenomen op het gebied van Co2 uitstoot in de gemeente.

Social return of investment (SROI)

SROI wordt ook wel 'Social Return' of 'Social Return of Investment genoemd. SROI is bedoeld om werkgelegenheid te creëren voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit kan gaan om mensen die werkloos zijn wegens ontslag, een faillissement, maar ook om andere redenen. 
Gemeente Vlissingen moedigt sociale, ecologische en economische aspecten aan samen te voegen bij Inkopen en aanbestedingen van werken, diensten en leveringen. 

Voorbeeldfunctie

De gemeente heeft ook als opdrachtgever en inkoper een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Daarnaast hebben we als opdrachtgever en inkoper invloed op ondernemers, om wenselijke maatschappelijke veranderingen te realiseren. Door vernieuwende eisen te stellen willen we een duurzaam beleid bij ondernemers stimuleren.
We vergroten de impact van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door onze opdrachtgeverschap en de inkooporganisatie intern goed op elkaar af te stemmen.

Kansen voor midden- en kleinbedrijf creëren (verbeteren van toegang tot aanbestedingen)

Zaken doen met de gemeente is voor ondernemers soms ingewikkeld. De gemeente is gebonden aan aanbesteding- en inkoopregels. We moeten voorkomen dat deze regels het voor het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB) onnodig moeilijk maken om zaken te doen. Het MKB (met weinig mankracht) is kan minder goed omgaan met tijdrovende, complexe en langdurige aanbestedingsprocedures. De belangrijkste drempels voor het MKB zijn de omvang van de opdracht, de gekozen procedure en de transactiekosten van opdrachten. 

  • Bij onderhandse aanbestedingen betrekken we de lokale ondernemers bij beslissingen tot uitnodiging van partijen;
  • Bij openbare aanbestedingen houden we rekening met het MBK door bijvoorbeeld te werken met percelen (deelopdrachten) en het beperken van administratieve lasten, door veel digitaal te werken.

Natuur inclusief inkopen

Gemeente Vlissingen heeft de ambitie om een aanzienlijke vergroening van de stad voor het jaar 2030 door te voeren. Natuur in de stad is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, ook absoluut niet te missen voor de leefbaarheid en klimaatadaptatie van steden.
Met de zeer omvangrijke woningbouwopgave en andere transities als mobiliteit, energie en circulair ontstaat grote druk op de leefbaarheid. Van zowel nieuw als bestaand stedelijk gebied. 

Natuur inclusieve stedenbouw

Investeren in natuur inclusieve stedenbouw zorgt dat de bouw en andere transities niet ten koste gaan van de leefbaarheid. En zorgt dat de woningen aantrekkelijk blijven voor toekomstige bewoners. 
Daarnaast heeft natuur inclusief bouwen een veelheid van andere positieve effecten. Onder andere op de gezondheid, sociale cohesie, geluidsisolatie, vermindering van luchtvervuiling, verbetering van waterbergingscapaciteit, bestuiven van gewassen, beperken van plaaginsecten en een vastgoedwaardestijging.