Huisvestingsverordening

In de huisvestingsverordening zijn regels opgenomen voor het gebruik van woningen die vallen binnen de zogenoemde ‘schaarse woningvoorraad’. Het is verboden om deze woningen zonder vergunning te verhuren, splitsen, om te zetten of samen te voegen.
In de gemeente Vlissingen geldt de Huisvestingsverordening Vlissingen 2023.

Opkoopbescherming

Met de opkoopbescherming willen we als gemeente starters en woningzoekenden meer kans geven bij het kopen van een woning tegen een redelijke prijs.

Wat is opkoopbescherming?

De opkoopbescherming is vastgelegd in de Huisvestingsverordening Vlissingen 2023. Bij woningen die onder de opkoopbescherming vallen, moet u een vergunning hebben. Dit moet u hebben als u de woning de eerste 4 jaar na het kopen van de woning wilt verhuren. Deze vergunning wordt alleen in één van de volgende specifieke gevallen afgegeven. 

 • Bij verhuren aan 1e of 2e graads familieleden. Dit zijn partner, (schoon)ouders, (schoon)zonen, (schoon)dochters en (schoon)zussen, zwagers, kleinkinderen, grootouders, stiefkinderen en stiefbroers en stiefzussen;
 • Bij het verhuren van een bedrijfswoning;
 • Bij kortdurende verhuur (verhuur voor maximaal 12 maanden), waarbij de eigenaar eerst zelf minstens 12 maanden in de woning heeft gewoond;
 • Bij bepaalde woon-zorgcombinaties meer informatie hierover vindt u in de verordening.

Als u zonder vergunning een woning verhuurt die onder de opkoopbescherming valt, dan kunt u een boete krijgen die kan oplopen tot € 90.000,-.

Voor welke woningen geldt de opkoopbescherming?

 • De opkoopbescherming geldt voor alle woningen in de het Middengebied en de Binnenstad van Vlissingen. 
  Dit gebied kan in de toekomst worden uitgebreid. Hierover neemt de gemeenteraad een besluit. Dit besluit wordt dan opgenomen in een nieuwe Huisvestingsverordening;
 • Daarnaast geldt de opkoopbescherming alleen voor woningen met een WOZ-waarde tot € 355.000,-. 

Vergunning opkoopbescherming aanvragen

U vraagt de vergunning opkoopbescherming aan via het Aanvraagformulier verhuurvergunning Opkoopbescherming.

Kamerverhuur

Bent u woningeigenaar en wilt u een zelfstandige woonruimte omzetten tot één of meerdere onzelfstandige woonruimten? Dit heet woningomzetting of kamerbewoning. Hiervoor vraagt u een omzettingsvergunning aan. Een omzettingsvergunning heeft u nodig als u wilt verhuren aan meer dan één huishouden plus één persoon op een adres.
De gemeente kan woningomzetting toestaan onder bepaalde voorwaarden. Zo blijven er voldoende woningen voor grotere huishoudens over en houden we onze stad leefbaar.

Wat is onzelfstandige woonruimte?

Een onzelfstandige woonruimte heeft geen eigen toegang. Ook deelt de bewoner de keuken en het toilet met de bewoner(s) van andere woningen of kamers. Voorbeelden van onzelfstandige woningen zijn: kamers in studentenhuizen of hospitakamers (een kamer in het huis van de hoofdbewoner). 
Voorbeelden één huishouden plus één persoon:

 • 2 mensen zonder onderlinge duurzame relatie;
 • Een gezin met kinderen plus inwonende grootvader;
 • Een stel zonder kinderen met inwonende student.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

 • U heeft een vergunning nodig wanneer uw woning een WOZ-waarde heeft tot € 355.000,-. Boven deze waarde heeft u geen omzettingsvergunning nodig. Wel heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar onze nadere regelgeving;
 • In het Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2023 is opgenomen in welk gebied u geen omzettingsvergunning kunt krijgen omdat de leefbaarheid in dit gebied onder druk staat.

Vergunning aanvragen

U vraagt de omzettingsvergunning aan via het Aanvraagformulier omzettingsvergunning.

Melding brandveiligheid

Als een woning per kamer wordt verhuurd met 5 of meer wooneenheden (kamers), moet u ook een melding brandveiligheid doen via het Omgevingsloket. Deze melding moet u minstens 4 weken voordat de kamers in gebruik worden genomen indienen.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een omzettingsvergunning bedragen € 1.104,50. Er kunnen ook compensatiekosten verschuldigd zijn. Deze kunt u terugvinden in ‘Artikel 8. Financiële compensatie’ uit de toelichting bij de Huisvestingsverordening Vlissingen.

Splitsen en samenvoegen

Splitsen

Wilt u een woonruimte omzetten tot 1 of meerdere zelfstandige woonruimten? Dit heet 'woningvorming' of 'bouwkundig splitsen'.
De gemeente Vlissingen staat woningvorming in een beperkt aantal gebieden en onder bepaalde voorwaarden toe. Zo blijven er voldoende woningen voor grotere huishoudens over en houden we onze stad leefbaar.

Wat is een zelfstandige woning?

Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegang, eigen keuken en eigen toilet. Ook heeft de woning een eigen huisnummer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ééngezinswoning, appartementen of portiekwoning.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig wanneer uw woning een WOZ-waarde heeft tot € 355.000. Boven deze waarde heeft u geen splitsingsvergunning nodig. Wel heeft u altijd een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar onze nadere regelgeving.
In het Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2023 is opgenomen in welk gebied u geen splitsingsvergunning kunt krijgen, omdat de leefbaarheid in dit gebied onder druk staat.

Bouwkundig en kadastraal splitsen

'Bouwkundig splitsen' is iets anders dan 'kadastraal splitsen'. 
Bij kadastraal splitsen wordt een bestaand gebouw gesplitst in appartementsrechten. Het gaat dan om een juridische splitsing, niet om het daadwerkelijk verbouwen van de woningen. Door de kadastrale splitsing kunnen de appartementen afzonderlijk verkocht worden. Ook voor deze splitsing kan een vergunning nodig zijn.

Samenvoegen

Een woning samenvoegen betekent, dat na samenvoeging 1 woning ontstaat. Als gevolg van samenvoeging neemt de voorraad zelfstandige woningen af. Via de vergunningsplicht kan worden beoordeeld of deze afname wel of niet gewenst is.

 • Bij samenvoegen van woningen is een vergunningplicht bij een WOZ-waarde tot € 355.000. Met uitzondering van het samenvoegen door de eigenaar van het pand voor bewoning, kantoor of praktijkruimte;
 • Als 2 of meer woningen worden samengevoegd, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit komt omdat er bij samenvoegen een wijziging plaatsvindt van de brandcompartimenten. U kunt een aanvraag omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket.

Vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning aan via het Aanvraagformulier splitsen of samenvoegen woning(en).

Kosten

 • De kosten voor de aanvraag van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot meer woonruimten bedraagt € 552,20;
 • De legeskosten voor een splitsingsvergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartemensrechten bedraagt € 1078,40;
 • Er kunnen ook compensatiekosten verschuldigd zijn. Deze kunt u terugvinden in ‘Artikel 8. Financiële compensatie’ uit de toelichting bij de Huisvestingsverordening Vlissingen;
 • De legeskosten voor samenvoegen bedragen € 1.104,50.

Tweede woning

Wat is een tweede woning?

Een tweede woning is een woning die uitsluitend door de eigenaar van die woning mag worden bewoond en gebruikt. Het huishouden van de eigenaar (partner, inwonende kinderen en andere inwonende personen) mag ook van de tweede woning gebruik maken.
Een tweede woning wordt niet permanent bewoond.

Verhuur

 • Recreatieve verhuur van een tweede woning is verboden;
 • Ook is het niet toegestaan de tweede woning via een platform of verhuursite (zoals bijvoorbeeld Airbnb of Booking.com) voor recreatieve doeleinden te verhuren en te laten gebruiken.

Aanvragen vergunning

Voor het gebruik van een woning als tweede woning heeft u een onttrekkingsvergunning nodig als de WOZ-waarde van uw woning lager is dan € 355.000,-. Deze vergunning wordt getoetst aan de huidige Huisvestingsverordening en het bijbehorende Aanwijzingsbesluit
Ook wordt bij een aanvraag voor een onttrekkingsvergunning voor een appartement altijd vooraf de Vereniging van Eigenaars van het woningcomplex om een zienswijze gevraagd.

Vergunning aanvragen

U vraagt de onttrekkingsvergunning aan via het Aanvraagformulier onttrekkingsvergunning.

Kosten

De kosten voor een onttrekkingsvergunning voor een tweede woning bedragen € 552,20.

Parkeervergunningen

Voor de Boulevards, de Binnenstad en de Scheldebuurt is het systeem van betaald parkeren in combinatie met vergunning parkeren voor de woninggebruikers van toepassing. 
Elke eigenaar van een tweede woning kan met een onttrekkingsvergunning een parkeervergunning voor woninggebruikers aanvragen.

Toeristische verhuur

In Vlissingen geldt een vergunningplicht voor alle vormen van toeristische verhuur van woonruimte met een WOZ-waarde tot € 355.000, - in de wijken Binnenstad en Middengebied. 
Buiten de wijken Binnenstad en Middengebied geldt geen vergunningplicht. Ook geldt geen vergunningplicht voor de toeristische verhuur van woonruimte met een WOZ-waarde hoger dan € 355.000, - in de wijken Binnenstad en Middengebied.

Vergunningplicht

De vergunningplicht geldt voor alle vormen van toeristische verhuur, zoals genoemd in artikel 10 - lid 1 van de Huisvestingsverordening Vlissingen 2023.

 • Toeristische woningverhuur kort: toeristisch verhuren van een zelfstandige woonruimte voor een periode van hoogstens 1 maand;
 • Toeristische woningverhuur lang: toeristisch verhuren van een zelfstandige woonruimte voor een periode van meer dan 1 maand, maar niet meer dan 6 maanden;
 • Tweede woning: verhuren van een zelfstandige woonruimte voor een periode van meer dan 6 maanden aan iemand die zijn hoofdverblijf elders heeft en daar als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • Toeristische kamerverhuur kort: toeristisch verhuren van een deel van een woonruimte voor een periode van hoogstens 1 maand, waarbij de hoofdbewoner in het overige deel verblijft. Zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) Bed & Breakfast;
 • Toeristische kamerverhuur lang: toeristisch verhuren van een deel van een woonruimte voor een periode van meer dan 1 maand, waarbij de hoofdbewoner in het overige deel verblijft. 

In de nadere regels en beleidsregels heeft het college van B&W gebruik gemaakt van de bevoegdheid bij aanwijzingsbesluit een maximumpercentage vergunningen voor toeristische verhuur vast te stellen. 
Bekijk voor het huidige percentage het Aanwijzingsbesluit Huisvestingsverordening Vlissingen 2023.

Het Omgevingsplan

Naast de regels uit de Huisvestingsverordening Vlissingen 2023 is ook het Omgevingsplan Vlissingen van toepassing. De bestemming van de woning is hierin leidend. 
Het kan dus zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft om af te wijken van het Omgevingsplan Vlissingen. Dit kan betekenen dat u op grond van de Huisvestingsverordening geen vergunning nodig heeft, maar op grond van het Omgevingsplan wel.

Regels Bed & Breakfast

In de gemeente Vlissingen zien wij een Bed & Breakfast als een ‘aan huis gebonden beroep’. Dit betekent dat u afhankelijk van de regels van het Omgevingsplan, een deel van uw woning mag verhuren aan toeristen. Hoeveel dit precies is kunt u per adres terugvinden in het Omgevingsplan van de gemeente Vlissingen
Let op: voor een Bed & Breakfast aan huis heeft u in de gebieden ‘Binnenstad’ en ‘Middengebied’ ook een vergunning toeristische verhuur nodig.

Registratienummer

Wanneer u een woonruimte aanbiedt voor iedere vorm van toeristische verhuur van woonruimte binnen de gemeente Vlissingen, dient u voor deze verhuur in alle gevallen een registratienummer aan te vragen. Dit kan via de website www.toeristischeverhuur.nl.
Dit geldt ook indien u toeristisch verhuurde voor 1 januari 2024.

Vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning toeristische verhuur aan via het Aanvraagformulier vergunningen toeristische verhuur.

Kosten

De kosten voor een vergunning of ontheffing toeristische verhuur bedragen € 552,20.

Meldpunt goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden.
Gebeurd dit niet, dan kan een huurder dit vanaf 1 januari 2024 bij de gemeente melden.

Melding doen