Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidies

Subsidie aanvragen Subsidie verantwoorden

Wilt uw organisatie bijdragen aan één van de beleidsdoelen van de gemeente Vlissingen? De gemeente heeft een aantal subsidiemogelijkheden.

Welke subsidies kan ik aanvragen?

Wij hanteren 3 subsidievormen: jaarsubsidies, projectsubsidies en een investeringssubsidie.

Jaarsubsidie 

 • Een jaarsubsidie wordt uitgegeven per (kalender/boek) jaar;
 • De jaarsubsidie is voor activiteiten die regelmatig plaatsvinden. Of activiteiten die langer duren;
 • U kunt de jaarsubsidie per jaar aanvragen. Of voor meer jaren tegelijk (maximaal 4 jaar);
 • Een jaarsubsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, (wijk)verenigingen en (zorg)instellingen.

Projectsubsidie

 • Een projectsubsidie is een eenmalige subsidie, die wordt uitgegeven aan activiteiten die voor een bepaalde duur plaatsvinden;
 • Een projectsubsidie zoals bijvoorbeeld de sport- en cultuursubsidie, kan worden aangevraagd voor kleinschalige sportevenementen, sportactiviteiten of culturele projecten.

Investeringssubsidie

 • Een investeringssubsidie is een eenmalige subsidie voor de aanschaf en onderhoud van (sport)materialen en voor (sport)voorzieningen die in eigen beheer zijn;
 • Met de investeringssubsidie wil de gemeente zich inzetten om organisaties te ondersteunen, die grote(re) investeringen moeten plegen voor de voortgang van hun maatschappelijke activiteiten.

Aanvragen voor deze subsidies moet passen binnen de opgestelde Subsidieregels (pdf, 748 KB) (Lees voor).

Wanneer subsidie aanvragen?

Jaarsubsidie

Een aanvraag voor een jaarsubsidie moet uiterlijk 1 juni (van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie bedoeld is) ingediend worden. U ontvangt uiterlijk 31 december een besluit.

Projectsubsidie

Een aanvraag voor een projectsubsidie moet uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteiten ingediend worden. U ontvangt uiterlijk binnen 12 weken een besluit.

Investeringssubsidie

De subsidieaanvraag dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de werkzaamheden/aankopen/activiteiten te zijn ingediend. Werkzaamheden die voorafgaand aan de aanvraag zijn uitgevoerd, komen dus niet in aanmerking voor subsidie. U ontvangt binnen uiterlijk 12 weken van ons een besluit.

Bij alle 3 subsidies geldt: zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Wat heb ik nodig?

Jaarsubsidie

Voor het aanvragen van een jaarsubsidie heeft u de volgende gegevens nodig.

 • Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en);
 • Financieel overzicht met daarin:
  - De meest actuele begroting;
  - Meest actuele balans;
  - Jaarrekening/jaarverslag van het afgelopen jaar.
 • De meest recente statuten;
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel.

Projectsubsidie

Voor het aanvragen van een projectsubsidie heeft u de volgende gegevens nodig.

 • Een activiteitenplan: een beschrijving van de activiteit(en);
 • Een begroting: een overzicht van de kosten en inkomsten van de activiteit(en);
 • Meest actuele financieel jaarverslag;
 • Datum en locatie van de activiteit(en);
 • Aantal te verwachten deelnemers.

Investeringssubsidie

Voor het aanvragen van een investeringssubsidie heeft u de volgende gegevens nodig.

 • De meest recente statuten; 
 • Een onderbouwd verzoek met argumenten voor de noodzaak van de investering en redenen waarom de organisatie zelf niet in staat is dit uit te voeren; 
 • Een bijlage met stukken die volledige inzage geven in de financiële positie van de organisatie van de voorgaande 3 jaren; 
 • Een bijlage met een gedetailleerde kostenopzet van de uit te voeren werkzaamheden, die wordt onderbouwd door tenminste 2 offertes; 
 • Een recente (geanonimiseerde) ledenlijst van de vereniging.

Wat als mijn subsidie is goedgekeurd?

Nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, stuurt de gemeente u een beschikking met daarin ons besluit.

Subsidiesoort       Betalingstermijn
Jaarsubsidies tot € 10.000,- In 1 voorschot in 1e kwartaal subsidiejaar
Jaarsubsidies vanaf € 10.000,- In maximaal 4 termijnen in het subsidiejaar
Projectsubsidie In 1 termijn binnen 1 maand na verlening 
Investeringssubsidie In 1 termijn binnen 1 maand na verlening

Verantwoording

Na het besteden van de subsidie moet u verantwoording afleggen. Hierin laat u zien welke activiteiten zijn uitgevoerd en hoe de subsidie financieel is ingezet.
Als de gemeente akkoord gaat met de verantwoording, wordt de subsidie vastgesteld.

Soort subsidie  Moment van verantwoorden 
Jaarsubsidie Uiterlijk 1 juni na afloop van het subsidiejaar
Projectsubsidie Binnen 12 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
Investeringssubsidie Binnen 12 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden

Bij de verantwoording moet u de volgende stukken meesturen. 

 • De jaarrekening van het afgelopen jaar;
 • Een verslag over de activiteiten van het afgelopen subsidiejaar;
 • Optioneel: aantal deelnemers per activiteit;
 • Eventuele andere genoemde prestatie eisen.

Let op: de werkelijke subsidie kan lager zijn dan het maximum bedrag, als blijkt dat uw kosten lager waren of afgesproken prestaties niet gehaald zijn.

Meer informatie

De volgende regelgeving is van toepassing. Lees de informatie goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat uw subsidieaanvraag om formele redenen niet in behandeling wordt genomen.

Vergunning

Vraagt u subsidie aan voor de organisatie van een evenement/festiviteit in de openbare ruimte, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Het gaat hier om evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn.
Zie evenement organiseren, vergunning of melding of neem contact op met de gemeente Vlissingen.

Fondsen en subsidies

Past uw activiteit niet binnen het beleid van de gemeente, dan zijn er nog andere organisaties die subsidie verlenen of co-financieren. Een aantal voorbeelden.

Contact

Voor vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag, kunt u contact opnemen via e-mail subsidies@vlissingen.nl.