Bouw en verbouw, beoordeling op uiterlijk en schoonheid

Wanneer u wilt gaan (ver)bouwen heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op het Omgevingsloket kunt u kijken of uw (ver)bouwplannen vergunningsplichtig zijn. Wanneer dit het geval is heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Als u vragen heeft over de haalbaarheid van de (ver)bouw, dan kunt u op basis van globale tekeningen en gegevens een verzoek tot vooroverleg indienen. Uw vooroverleg wordt getoetst aan het bestemmingsplan en het Ambtelijk Toets Team+ wordt een advies gevraagd. Op deze manier is het mogelijk om zonder hoge kosten, een inschatting te maken of een bouwplan haalbaar is of niet.

Ambtelijk Toets Team+ 

Deze onafhankelijke commissie adviseert het college van de gemeente Vlissingen. Zij kijkt of uw bouwplannen voldoen aan de 'redelijke eisen van welstand' (uw plan wordt getoetst aan de gemeentelijke Welstandsnota) en of er sprake is van 'aantasting van monumentale waarden'. Deze waarden gelden als uw huis of gebouw de status heeft van monument of beschermd stadsgezicht.

  • Het team vergadert wekelijks. Neemt u over de agenda, datum en tijd contact op met de heer M. Kavsitli. Bereikbaar via e-mail MKavsitli@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 75 88.

Aanvragen

Hoe dien ik een verzoek tot vooroverleg in?

Neemt u voor het indienen van een verzoek contact op met de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Vlissingen. Een medewerker zal u verder begeleiden bij uw aanvraag.

Welke documenten moet ik inleveren?

  • Het aanvraagformulier vooroverleg;
  • Een situatieschets (2 kopieën);
  • Plattegronden (2 kopieën);
  • Gevelaanzichten (2 kopieën).

Hoe nauwkeuriger de informatie is die u inlevert, hoe beter het Ambtelijk Toets Team+ een advies kan geven. Hierdoor is ook de kans op afwijkingen in het uiteindelijk advies (bij de officiële bouwaanvraag) kleiner.

Hoe weet ik wat het Ambtelijk Toets Team+ heeft besloten?

De secretaris laat u schriftelijk weten wat de uitslag van uw navraag is. Dit soort aanvragen behandelt de gemeente als een verzoek om informatie. Niet als een verzoek om een besluit of beschikking in de zin van de Algemene wet bestuurswet, de Woningwet of de Wet op de ruimtelijke ordening.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een advies?

De kosten van een vooroverleg bedragen € 67,45.

Heeft deze informatie u geholpen?