Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

BEKENDMAKINGWET GELUIDHINDER

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 23 maart 2016
Postcode en huisnummer:
4381WH 88

BEKENDMAKINGWET GELUIDHINDER

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 2 maart 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/47725, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Hobeinstraat, Paul Krugerstraat en Scheldestraat" te Vlissingen, gemeente Vlissingen, vanwege de weg "Paul Krugerstraat" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Paul Krugerstraat", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 24 maart 2016 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • het stadhuis van de gemeente Vlissingen te Vlissingen gedurende de openingstijden. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whe@vlissingen.nl);

  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 - 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Den Haag,

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

voor deze:

Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai,

ir. W. Soede

(projectnr. 457.119.00)