Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp-omgevingsvergunning vestiging scheepswerf nabij de Frankrijkweg te Ritthem (uitgebreide procedure)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
maandag 18 januari 2016
Postcode en huisnummer:
4389PB 2Ontwerp-omgevingsvergunning vestiging scheepswerf nabij de Frankrijkweg te Ritthem (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning tweede fase ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen, voor het vestigen van een scheepswerf aan de Quarleshaven, nabij de Frankrijkweg te Ritthem. De aanvraag voor de tweede fase betreft een aanvraag voor de activiteit bouwen.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van 19 januari 2016 t/m 29 februari 2016 ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. De stukken zijn elke werkdag tijdens kantooruren in te zien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118-487339 of e-mail whe@vlissingen.nl).

Het vergunningdocument (exclusief de bijlagen) is ook in te zien via het elektronisch gemeenteblad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl).

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige.

Uitsluitend belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen.

Vlissingen, 18 januari 2016

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet.