Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpbestemmingsplan studentenhuisvesting, Adriaen Coortelaan en Ontwerp-omgevingsvergunning verbouwen bestaande schoolgebouwen tot studentenhuisvesting Adriaen Coortelaan 1 en 5

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 7 oktober 2015Ontwerpbestemmingsplan studentenhuisvesting, Adriaen Coortelaan en Ontwerp-omgevingsvergunning verbouwen bestaande schoolgebouwen tot studentenhuisvesting Adriaen Coortelaan 1 en 5
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:
- het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Studentenhuisvesting, Adriaen Coortelaan’;
- het ontwerp van de omgevingsvergunning verbouwen bestaande schoolgebouwen tot studentenhuisvesting Adriaen Coortelaan 1 en 5.
 
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken studentenhuisvesting mogelijk op het perceel van de voormalige CSW-locatie. Het bestemmingsplan maakt maximaal 279 studenteneenheden met bijbehorende voorzieningen zoals sport- en parkeervoorzieningen en een studentencentrum met mensa mogelijk op de gronden die globaal worden begrensd door de Adriaen Coortelaan, Hendrick Avercamplaan, Hercules Segherslaan en de Schuitvaartgracht. De ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ heeft betrekking op de verbouw van de gebouwen Adriaen Coortelaan 1 en 5 tot studenteneenheden.
 
Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 14 juli 2015 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning bouwen) voor de hiervoor genoemde herontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.
 
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het ontwerp-besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan én de ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ liggen voor een ieder ter inzage vanaf 8 oktober 2015 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 18 november 2015) in het stadhuis van Vlissingen.
De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘ontwerpbestemmingsplannen’). Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSP02-ON01.
De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan én de ontwerp-omgevingsvergunning bouwen zijn tevens te raadplegen in het electronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.
 
Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevr. E. Jasperse (0118.487367 en per e-mailadres eje@vlissingen.nl) Of dhr. R.A. Bakker (0118.487165 en per emailadres rbe@vlissingen.nl ).
 
Vlissingen, 7 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de burgemeester, A.M. Demmers - van der Geest

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet