Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerp-beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. realisering supermarkt Lidl Hermesweg 23 (uitgebreide procedure)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
woensdag 30 september 2015Kennisgeving ontwerp-beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. realisering supermarkt Lidl Hermesweg 23 (uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van artikel 2:12, lid 1, sub a, onder 3˚, en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wabo, jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ ten behoeve van de realisering van een supermarkt door Lidl Nederland B.V., op de locatie Hermesweg 23, na sloop van de ter plaatse van de nieuwbouw bestaande bebouwing. Voor de sloop is de daartoe strekkende melding op 30 september 2014 geaccordeerd. Op 16 juli 2015 is tevens de melding op grond van Activiteitenbesluit Wet milieubeheer ingediend.
De aanvraag met bijbehorende tekeningen, de ontwerp-beschikking en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 1 ok t o ber 2015 gedurende zes weken (dus t/m 11 novem ber 2015) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118.487339 of e-mail whe@vlissingen.nl ). De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website https://www.vlissingen.nl/inwoner/bekendmakingen.html , vervolgens naar Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening.
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN t.a.v. de Afdeling SBP. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige.
Ons college is bevoegd op de aanvraag te beslissen, omdat deze valt binnen de reikwijdte van het algemeen delegatiebesluit d.d. 16 juli 2015 en het aanwijzingsbesluit d.d. 27 januari 2011. Na afloop van de tervisielegging worden de leden van de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij de beslissing over de aanvraag aan de gemeenteraad wensen te houden. Indien tenminste ¼ deel van de leden dit aangeeft, zal de gemeenteraad een voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen worden voorgelegd. Eventuele zienswijzen aan ons college zullen dan tevens aangemerkt worden als een zienswijze aan de gemeenteraad tegen het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp-beschikking en belanghebbende is.
Vlissingen, 30 september 2015
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris