Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregel trouwen op locatie Vlissingen 2015

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
maandag 21 september 2015Beleidsregel trouwen op locatie Vlissingen 2015
Burgemeester en wethouders van Vlissingen;
 
overwegende dat het gewenst is een beleidsregel vast te stellen ten aanzien van het aanwijzen van een of meerdere locaties als huis der gemeente - anders dan in de trouwzalen van het gemeentehuis - met het oog op het voltrekken van huwelijken, waaronder begrepen het registreren van partnerschappen en het omzetten van partnerschappen in huwelijken;
 
 
dat de gemeenteraad zijn bevoegdheid inzake het aanwijzen van locaties als huis der gemeente bij zijn besluit van 1 juli 1999, nummer 0-2, heeft gedelegeerd aan het college;
 
gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 63, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; artikel 1 van het besluit Burgerlijke Stand en artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand en de berichtgeving van het Ministerie van Justitie op 7 juli 2015 over trouwen in de open lucht;
 
 
besluiten:
 
de navolgende gedragslijn te hanteren bij de afweging van belangen en feiten inzake het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente ten behoeve van het voltrekken van huwelijken, anders dan in het gemeentehuis:
 
 
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. Huis der gemeente: een locatie die structureel bestemd is voor het voltrekken van huwelijken en registreren van partnerschappen en omzetten van partnerschappen naar huwelijken. Het begrip gemeentehuis kan daarbij in het kader van een dynamische wetsuitleg in overdrachtelijke zin worden opgevat.
b. College: burgemeester en wethouders van Vlissingen
c: Huwelijk: het huwelijk zoals bedoeld in Boek 1, titel 5 van het Burgerlijk  Wetboek en het geregistreerd partnerschap zoals bedoeld in titel 5A van het Burgerlijk Wetboek
 
 
Artikel 2. Aanwijzing
 • 1.
  Het college is bevoegd tot het aanwijzen en ter beschikking stellen van het huis der gemeente.
 • 2.
  Indien de betrokken locatie geen eigendom van de gemeente Vlissingen is maakt het college nadere afspraken met de zakelijk gerechtigde van de locatie over de rechten en plichten van partijen.
 
Artikel 3  Toegankelijkheid
De locatie moet voor een ieder toegankelijk zijn.
 
 
 
 
Artikel 4. Openbaarheid
De openbaarheid van de locatie tijdens het voltrekken van een huwelijk moet zijn gewaarborgd.
 
 
 
Artikel 5. Hardheidsclausule
Gelet op de overweging dat het huwelijk een verbintenis is die primair de beide partners aangaat en die emotioneel van grote betekenis kan zijn kan, uitsluitend ter beoordeling van het college, worden afgeweken van artikel 1a van de beleidsregel, in plaats van structureel, incidenteel een locatie aan te wijzen.
 
 
 
 
 
Artikel 6. Slotbepalingen
 • 1.
  De beleidsregel trouwen op locatie 2011 wordt ingetrokken
 • 2.
  Deze beleidsregel wordt aangehaald als "Beleidsregel trouwen op locatie Vlissingen 2015"en treedt in werking de eerste dag na datum bekendmaking
 •  
 •  
 •  
  Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, 15 september 2015
   
   
  De secretaris, De burgemeester,
   
   
   
   
   
   
  mr. drs. ing. M. van Vliet A.M. Demmers-van der Geest
   
   
  •