Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

[Rectificatie op Bouwen van zorgcomplex aan Nieuwe Zuidbeekseweg, Gemeenteblad 2023 50364] Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 5 zorgpaviljoens en 1 dagbestedingsgebouw aan de Nieuwe Zuidbeekseweg te Vlissingen (uitgebreide procedure) en Wet Geluidhinder

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 9 februari 2023[Rectificatie op Bouwen van zorgcomplex aan Nieuwe Zuidbeekseweg, Gemeenteblad 2023 50364] Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. 5 zorgpaviljoens en 1 dagbestedingsgebouw aan de Nieuwe Zuidbeekseweg te Vlissingen (uitgebreide procedure) en Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij met toepassing van de coördinatieregeling ingevolge Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening op 1 februari 2023 een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend voor het afwijken (‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’) van het bestemmingsplan ‘Paauwenburg – Groot Lammerenburg’, ‘het maken van een uitweg’ en het ‘bouwen’ ten behoeve van het realiseren van 5 zorgpaviljoens en 1 dagbestedingsgebouw ten behoeve van `s-Heerenloo aan de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen. Ten behoeve van de realisatie is ook een besluit genomen om hogere grenswaarden vast te stellen i.g. artikel 110a van de Wet Geluidhinder.

Ook hebben wij besloten geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

 

Inzage stukken

De omgevingsvergunning (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) en het besluit tot het vaststellen van hogere waarden, met bijbehorende tekeningen, de beschikking met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 9 februari 2023 gedurende zes weken (tot en met 22 maart 2023) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0718.OMPG03-VG01.

De gemeenteraad van Vlissingen heeft op 3 november 2022 besloten een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning, die als doel heeft op de locatie aan de Nieuwe Zuidbeekseweg te Vlissingen nieuwbouw van een woon-zorgcomplex planologisch mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft daarbij tevens besloten dat als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, dit besluit te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Instellen van beroep

De besluiten zijn gecoördineerd vastgesteld. Op grond van de artikelen 3.30 Wro worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Deze mogelijkheid staat open voor:

- belanghebbenden;

- niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbesluiten hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

 

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.raadvanstate.nl.

 

Vlissingen, 9 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

De burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

De secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke