Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Vlissingen 2023

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
vrijdag 3 februari 2023Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Vlissingen 2023

De raad van de gemeente Vlissingen

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikel 255 van de Gemeentewet; artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN VLISSINGEN 2023

Artikel 1 Reikwijdte kwijtschelding

 

Kwijtschelding kan worden verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • 1.

  De aanslag afvalstoffenheffing;

 • 2.

  De aanslag rioolheffing voor het gebruikersdeel;

Artikel 2 Normen

 

 • 1.

  Bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek worden de criteria en de berekeningsmethode van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gehanteerd.

 • 2.

  De normbedragen voor de kwijtschelding worden vastgesteld op 100%.

Artikel 3 Kwijtschelding aan ondernemers

 

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 4 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang

 

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Extra toegestane financiële middelen

 

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 8 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Vlissingen 2023.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2023.

De griffier, De voorzitter

Mr. F. Vermeulen Drs. A.R.B. van den Tillaar