Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit wijziging gebruiker gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Schutterijstraat 17 te Vlissingen.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
vrijdag 29 oktober 2021Verkeersbesluit wijziging gebruiker gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Schutterijstraat 17 te Vlissingen.

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgermeester en wethouders hebben besloten tot het wijzigen van de gebruiker van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats door middel van het vervangen van het onderbord met kenteken onder bord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie nabij Schutterijstraat 17 en de nieuwe aanvrager aan te wijzen als gebruiker met kenteken 77-XH-TJ. Dit besluit vervangt het verkeersbesluit van de vorige aanvrager met kenteken 86-GLS-1

2 Aanleiding

De gemeente heeft twee verzoeken gehad namelijk:

a.Verzoek tot aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats. Het individuele verzoek is getoetst aan de gemeentelijke criteria voor gehandicaptenparkeerplaatsen. De uitslag van de toets is positief. De gemeente gaat dus over tot het inrichten van de gehandicaptenparkeerplaats.

b. Verzoek tot opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats omdat de gebruiker daar niet meer woont. Deze plek is gelegen nabij de Schutterijstraat 17 in Vlissingen. Voor dit verzoek was nog geen verkeersbesluit genomen, maar was wel het onderbord weggehaald. Nu is het een algemene gehandicpatenparkeerplaats.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

4 Motivering

Argumenten; de aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats kan slechts met grote moeite een korte afstand te voet voortbewegen. In de directe nabijheid van de woning van de aanvrager is echter onvoldoende vrije parkeerruimte waardoor men vaak op een te grote afstand van de woning moet parkeren. Gelet op de afstand vanaf het woonadres van de aanvrager tot aan de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats en de inrichting van deze al bestaande gehandicaptenparkeerplaats, is deze plaats uitermate geschikt voor deze aanvrager.

Daarnaast is er vanuit handhaving geen bezwaar tegen het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en zijn er voor de overige gebruikers voldoende parkeerplaatsen in de nabije omgeving.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in de bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Het inrichten van de gehandicaptenparkeerplaats betekent in dit geval dat overige bestuurders met een gehandicaptenkaart daar niet langer kunnen parkeren. Voor het parkeren moet uitgeweken worden naar een andere parkeerplaats in de omgeving.

Plaatsing/verwerking verkeerstekens

Bij deze gehandicaptenparkeerplaats zal onder het bord model E6 van de bijlage van het RVV 1990, een onderbord komen met kenteken 77-XH-TJ.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgermeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar, bevatten. De stukken liggen vanaf 29 oktober 2021 tot en met 10 december 2021 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuur u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland- West- Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 178,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 354,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

Namens de Beleidsmedewerker Verkeer