Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN SOUBURG NOORD FASE 2 & 3 EN BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
donderdag 4 februari 2021VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN SOUBURG NOORD FASE 2 & 3 EN BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en artikel 110c van de Wet Geluidhinder bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

 • 1.

  bestemmingsplan Souburg Noord fase 2 & 3;

 • 2.

  beeldkwaliteitsplan Souburg Noord fase 2;

 • 3.

  besluit tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het 24 woningen in Souburg Noord fase 2;

 • 4.

  besluit tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het 60 woningen in Souburg Noord fase 3.

Bestemmingsplan Souburg Noord fase 2 & 3

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Souburg Noord fase 2 & 3’ heeft de raad besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het bestemmingsplan.

Het plan Souburg-Noord fase 2 & 3 bestaat uit de percelen gelegen tussen Souburg-Noord fase 1 en de rijksweg A58 en wordt verder ingeklemd tussen de Middelburgsestraat en noordelijke bebouwingsgrens van Souburg die gevormd wordt door de Esdoornstraat, de Lingestraat en de Berkenstraat en het project Vlugtenburg en aansluitend agrarisch gebied. Het plan bevat maximaal 150 woningen, variërend van appartementen tot vrijstaande woningen en rijwoningen tot 2-onder-1-kap woningen met bijbehorende infrastructuur en parkeervoorzieningen. Tevens bevat het plan als overgang naar het landelijk gebied waterpartijen en groenvoorzieningen in een parkachtige setting. Dit plan vormt de afronding van Souburg-Noord.

Besluit hogere waarde Souburg Noord fase 2 en Souburg Noord fase 3

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110a van de Wet geluidhinder, ten behoeve van de realisatie van Souburg Noord fase 2 & 3 een hogere waarden hebben vastgesteld in gevolge de Wet Geluidhinder.

Dit besluit geldt voor het perceel dat kadastraal bekend staat als Vlissingen sectie Q nummer 1271 en het perceel dat kadastraal bekend staat als Vlissingen sectie Q nummer 1085 bouwkavels 6 t/m 9, 11 t/m 13, 36 t/m 47 en 64 t/m 68. Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de geluidzone van de Rijksweg A58. Ingevolge artikel 110a van de Wet Geluidhinder worden de besluiten tot het vaststellen van hogere waarden voor 24 woningen in Souburg Noord fase 2 en 60 woningen in Souburg Noord fase 3 als gevolg van het wegverkeerslawaai ter inzage gelegd.

Het ontwerp heeft van 15 oktober t/m 25 november 2020 ter visie gelegen. Er zijn bij het ter visie liggen van het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingebracht, welke verband houden met het bestemmingsplan of de daarin opgenomen toekomstige ontwikkelingen.

Tevens hebben een ontwerp hogere waarde besluit voor fase 2 en voor fase 3 ter visie geleggen. Hier zijn eveneens geen zienswijzen op ingebracht, waardoor het besluit hogere waarden door het college ongewijzigd is vastgesteld.

Voor een ieder liggen de volgende besluiten ter inzage vanaf 4 februari 2021 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (t/m 17 maart 2021) in het stadhuis van Vlissingen.

 • 1.

  het besluit hogere waarden ingevolge de Wet Geluidhinder voor fase 2;

 • 2.

  het besluit hogere waarden ingevolge de Wet Geluidhinder voor fase 3.

De stukken zijn digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSouburgNoord-VG01. De bij het bestemmingsplan behorende stukken en het besluit hogere waarden zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van 4 februari 2021 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 17 maart 2021) beroep worden ingesteld tegen de besluiten. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te ’s Gravenhage door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere waarden of het ontwerpbestemmingsplan bij burgemeester en wethouders heeft ingediend;

 • 2.

  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit hogere waarden;

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 17 maart 2021. Dit geldt ook voor het besluit hogere waarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vlissingen, 4 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet