Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gedeeltelijk intrekken van de Omgevingsvergunning onderdeel Milieu Poortersweg 30

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 3 juni 2015
Postcode en huisnummer:
4382NR 30

B&W maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Aan ZeeuwseReinigingsdienst B.V. voor de locatie gelegen aan de Poortersweg 30 te Vlissingen. De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning, onderdeel milieu, voor de opslag en verwerking van andere dan de in de uitzonderingen van categorie 28.10, van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht genoemde afvalstoffen, voor zover het afvalstoffen betreft afkomstig van bedrijven (27 mei 2015).

Inzage De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de tussen haakjes staande datum gedurende zes weken gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whe@vlissingen.nl).

Beroep en voorlopige voorziening Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift tegen het besluit indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda. Beroep kan alleen worden ingesteld door degene die tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Op deze regel bestaan 2 uitzonderingen: a. Het beroep beperkt zich tot de eventuele wijzigingen in de beschikking die afwijken van het gepubliceerde ontwerp. b. Belanghebbende kan redelijkerwijs niet worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbeschikking te hebben ingediend. Tegelijk met het beroep kunnen belanghebbenden een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda. Onze beschikking wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.