Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Besluiten Wet natuurbescherming en watervergunning Windpark C.RO Vlissingen-Oost

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen Andere vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 9 december 2020Besluiten Wet natuurbescherming en watervergunning Windpark C.RO Vlissingen-Oost

Logo Vlissingen

Van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 liggen de besluiten van de Wet natuurbescherming en de watervergunning voor de tweede tranche ten behoeve van de realisatie van vijf windturbines op het terrein van C.RO, Ritthemsestraat 497, 4389 PA Ritthem ter inzage. De gemeente Vlissingen coördineert de voorbereiding van deze besluiten.

De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 18 juni 2019 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat de benodigde besluiten voor de hiervoor genoemde windturbines gecoördineerd worden voorbereid.

Ten behoeve van de realisatie van de vijf windturbines is in een eerder stadium een wijzigingsplan vastgesteld en is een omgevingsvergunning verleend. Deze stukken horen bij de ‘eerste tranche’ van het project. Het bevoegd gezag voor beide besluiten uit de eerste tranche is het college van B&W van de gemeente Vlissingen.

Daarnaast zijn er een vergunning en ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd, alsmede een watervergunning in het kader van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. Hierop zijn door de bevoegde gezagen recent besluiten genomen. Bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming is Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Bevoegd gezag voor de watervergunning is het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen. Deze besluiten behoren tot de ‘tweede tranche’ van het project. Nu, in de tweede tranche, worden de besluiten van de Wet natuurbescherming en de watervergunning gelijktijdig ter inzage gelegd.

De volgende besluiten liggen thans ter inzage:

- de ontheffing (soortenbescherming) krachtens de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming (bevoegd gezag Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland);

- het besluit op de aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming). Het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland) heeft deze vergunningaanvraag afgewezen, aangezien op grond van de aangeleverde gegevens blijkt dat er geen significant negatieve effecten kunnen optreden op de betrokken Natura 2000-gebieden Westerschelde & Saeftinghe en Veerse Meer. Om die reden is er geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming benodigd;

- de watervergunning op grond van artikel 4.1. lid 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 (bevoegd gezag dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen).

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten die vanaf 16 juli 2020 t/m 26 augustus 2020 ter inzage hebben gelegen.

Inzage

U kunt de besluiten en bijbehorende stukken van 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 inzien in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via het Gemeenteblad.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan tegen de besluiten uit de tweede tranche beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG door:

- een belanghebbende, die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-besluiten heeft ingediend;

- een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tijdig kenbaar te maken.

Crisis- en herstelwet

Op de gecoördineerde besluiten is de Crisis- en en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangegeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. De besluiten treden in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vlissingen, 9 december 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester, drs. mr. ing. M. van Vliet, secretaris