Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VOORNEMEN BESLUITEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 21 oktober 2020VOORNEMEN BESLUITEN

Burgemeester en wethouders geven, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening jo. artikel 3:12, leden 1 en 2, van de Algemene wet bestuursrecht, kennis voornemens te zijn de volgende bestemmingsplannen/projectafwijkingsbesluiten voor te bereiden met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen:

 • 1.

  Woningbouwproject Vlissingsestraat;

 • 2.

  Binnenhavens, 1e partiele herziening;

 • 3.

  Woongebied Scheldekwartier-Noord (gedeelte van het gebied tussen De Willem Ruysstraat en Paul Krugerstraat);

 • 4.

  Partiële herziening bestemmingsplan Kenniswerf-Oost;

 • 5.

  Justieel complex Vlissingen.

   

Ten aanzien van de voornemens, zoals vermeld in deze publicatie, worden nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze bestemmingsplannen c.q. projectafwijkingsbesluiten.

Inspraak is mogelijk, zodra een voorontwerp van het bestemmingsplan of ontwerp-projectafwijkingsbesluit op grond van de Inspraakverordening van de Gemeente Vlissingen naar buiten wordt gebracht. De stukken zullen dan in de publiekshal van het stadhuis ter visie worden gelegd en via de website van de gemeente raadpleegbaar worden gesteld. Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening zal bij de voorbereiding van voornoemde bestemmingsplannen en projectafwijkingsbesluiten, voor zover wettelijk vereist, overleg worden gevoerd met andere overheden en instanties, wier belangen in het geding zijn.

 

Vlissingen, 21 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet