Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen aanleg voetgangersoversteekplaats Kenau Hasselaarstraat Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingen
Publicatiedatum:
woensdag 14 oktober 2020Verkeersbesluit gemeente Vlissingen aanleg voetgangersoversteekplaats Kenau Hasselaarstraat Vlissingen

Logo Vlissingen

 

1 Besluit

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

 

Burgermeester en wethouders hebben besloten tot het realiseren van een voetgangersoversteekplaats, op locatie:

 

Kenau Hasselaarstraat, Vlissingen

 

2 Aanleiding

 

De gemeente dient zelf het verzoek in voor het realiseren van een voetgangersoversteekplaats. Het verzoek is getoetst aan de gemeentelijke beleidsregels. De uitslag van de toets is positief. De gemeente gaat daarom over tot het realiseren van een voetgangersoversteekplaats.

 

3 Wettelijke grondslag

 

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

4 Motivering

 

Er is op dit gedeelte van de Kenau Hasselaarstraat ter hoogte van de Leeuwentrap geen veilige oversteekvoorziening aanwezig. Er is een grote concentratie aan voetgangers die vanaf de Badhuisstraat via de Leeuwentrap de Kenau Hasselaarstraat oversteken om de boulevards te bereiken. De oversteek van de Badhuisstraat/ van Woelderenlaan naar de Leeuwentrap is reeds voorzien van een voetgangersoversteekplaats. Bij de oversteek van de Leeuwentrap de Kenau Hasselaarstraat over ontbreekt deze nog. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, omdat automobilisten de voetgangers niet goed verwachten. Het zicht op dit gedeelte van de Kenau Hasselaarstraat is beperkt en daardoor onvoldoende. Door het realiseren van een voetgangersoversteekplaats (VOP) ter hoogte van de Leeuwentrap zullen voetgangers meer geconcentreerd oversteken.

 

Aanvraag

 

De aanvrager betreft de gemeente Vlissingen.

 

Belangen Wegenverkeerswet

 

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in de bovenstaande afwegingen zijn afgewogen.

 

Plaatsing/verwerking verkeerstekens

 

De te realiseren voetgangersoversteekplaats zal worden aangeduid middels het plaatsen van bord model L02, van Bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), ondersteund door de bijhorende zebra-markering.

 

5 Overleg

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

 

6 Procedure

 

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgermeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 14-10-2020 tot 25-11-2020 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuur u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland- West- Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 178,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 354,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

 

Hoogachtend,

 

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

 

Namens het College Verkeerskunde gemeente Vlissingen