Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Toegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2020 en 2021 regio Zeeland

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 8 oktober 2020Toegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2020 en 2021 regio Zeeland

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

 

besluit:

 

vast te stellen de Toegangsregeling beschermd wonen 2020 en 2021 vast te stellen.

 

 

 

1.1. Begripsbepalingen

 • a.

  Beschermd wonen:

  • wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

  • een accommodatie of een groep geclusterde appartementen/woningen die volledig onder beheer vallen van de aanbieder van Beschermd Wonen (Dienstverlener) c.q. een wooninitiatief met rechtspersoonlijkheid dat een therapeutische leefomgeving biedt, waarbij planbare en niet planbare zorg, begeleiding en toezicht 24 uur per dag aanwezig of oproepbaar zijn.

 • b.

  Intensieve begeleiding thuis: ambulante ondersteuning voor cliënten met psychiatrische kwetsbaarheid met 24-uurs bereikbaarheid van toezicht en ondersteuning.

 • c.

  Cliënt: een ingezetene van Nederland

 • d.

  Gemeente: een gemeente in de provincie Zeeland

 • e.

  Dienstverlener: een dienstverlener beschermd wonen

 • f.

  Onderzoek: het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • g.

  ZVW: Zorgverzekeringswet

 • h.

  Wlz: Wet langdurige zorg

 • i.

  SWVO: Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

 • j.

  BW: beschermd wonen

 • k.

  IBT: Intensieve begeleiding thuis

 

1.2 Melding

 • a.

  Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger meldt zich bij een Gemeente of een Dienstverlener met het verzoek in aanmerking te komen voor een Maatwerkvoorziening ter compensatie van psychische of psychosociale problemen en het zich handhaven in de samenleving. De Maatwerkvoorziening is gericht op

  • het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie,

  • het psychisch en psychosociaal functioneren,

  • stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld,

  • het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de Cliënt of anderen.

 • De Gemeente of Dienstverlener tot welke de cliënt zich wendt, is verantwoordelijk voor de intake, registratie en vraagverheldering van de melding. Op basis van de intake kan naar voren komen dat voor de hulpvraag of problematiek van betreffende Cliënt BW of IBT aangewezen is. De Gemeente of Dienstverlener verzorgt dan een Melding Centrale Voordeur (hierna: CV BW).

 • b.

  Het CZW-bureau zet de melding door naar een Dienstverlener

 • c.

  De melding en de ontvangstbevestiging bevatten enkel de gegevens zoals gevraagd in het standaard meldformulier.

 

1.2.1. Landelijke toegang

Voor toegang tot de maatwerkvoorziening BW geldt landelijke toegang. Iedere ingezetene van Nederland kan zich tot de gemeente van zijn keus wenden voor een beroep op de maatwerkvoorziening. Ingezetenen die zich van buiten Zeeland melden bij een Zeeuwse gemeente, doorlopen de aanvraagprocedure zoals omschreven in artikel 2.2.1. Bij de beoordeling van de aanvraag handelt de Centrumgemeente conform de Handreiking beleidsregels Landelijke toegang beschermd wonen (VNG 2018).

 

1.3 Het Onderzoek

 • a.

  De Dienstverlener beoordeelt de melding en verricht vanuit zijn expertise en deskundigheid het Onderzoek op basis van de criteria in de Wmo 2015 en het Afwegingskader BW Zeeland (2018).

 • b.

  De Dienstverlener raadpleegt zoveel mogelijk de lokale structuur rond de Cliënt en betrekt deze in het Onderzoek. Tevens betrekt de Dienstverlener in principe de lokale toegang bij het Onderzoek. Indien de Cliënt zelf bij de melding een persoonlijk plan heeft ingediend, vormt dit plan onderdeel van het Onderzoek door de Dienstverlener.

 • c.

  De dienstverlener betrekt de gewenste verstrekkingsvorm (ZIN of PGB) in zijn onderzoek.

 • d.

  Uitgangspunt bij het Onderzoek is dat Cliënt niet tweemaal over de zelfde onderwerpen wordt bevraagd, tenzij op zijn eigen verzoek en/of met de instemming van Cliënt, zijn gemachtigde of vertegenwoordiger.

 • e.

  De Dienstverlener verzamelt dossierinformatie over de Cliënt volgens het privacyprotocol van zijn organisatie en deelt gegevens met derden conform artikel 5.1.1 van de Wmo.

 • f.

  Indien de Cliënt een voorkeur kenbaar heeft gemaakt voor verblijf bij een bepaalde Dienstverlener, bijvoorbeeld in een persoonlijk plan of anderszins, betrekt de Dienstverlener dit bij zijn onderzoek en gaat hij na of deze wens kan worden gehonoreerd.

 • g.

  De termijn voor het Onderzoek is wettelijk vastgesteld op 6 weken na binnenkomst melding als bedoeld in artikel 1.1.

 • h.

  Het CZW-bureau waarborgt de start van het Onderzoek uiterlijk 48 uur na ontvangst van de melding bij de CV BW.

 • i.

  Het CZW-bureau wijst een Dienstverlener aan om het Onderzoek uit te voeren.

 • j.

  De bevindingen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan.

 

1.3.1 Ontwikkelopgave

In de Versnellingsagenda Bescherming en Opvang in Zeeland is tussen de 13 gemeenten afgesproken dat het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 formeel vanaf 1 januari 2022 door de lokale toegangen zelf uitgevoerd gaat worden. Ter voorbereiding daarop zal de komende periode, in overleg met en samenwerking tussen gemeenten, Dienstverleners en CZW-bureau en in afwijking van het bepaalde in artikel 1.2 en 1.3 van de Toegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2020 en 2021 regio Zeeland, de regie en de grip op het onderzoeksproces geleidelijk aan steeds meer verschuiven van de zorgaanbieder naar de lokale toegang.

 

1.4 Afwegingscriteria

 • a.

  Om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening BW of IBT gelden in ieder geval de volgende criteria

  • die de Wmo2015 stelt aan de desbetreffende maatwerkvoorzieningen;

  • er is op het moment van het Onderzoek geen sprake (meer) van klinische behandeling (ZVW) of er is sprake van dat de klinische behandeling binnenkort zal eindigen (waarbij niet valt uit te sluiten dat klinische behandeling op enig moment in het vervolgproces opnieuw geboden zal zijn);

  • Er is bewijsvoering voor psychiatrische problematiek;

  • Een ernstig vermoeden van psychiatrische problematiek en beschrijving daarvan, kan ook tot toegang leiden, zij het dat gedurende het eerste jaar van verblijf in BW wel tot een diagnose gekomen moet worden. Bij herbeoordelingen zal altijd van een diagnose sprake zijn.

  • Er zijn geen voorliggende voorzieningen die (eerst) ingezet kunnen worden, zoals Interventie van een Wijk- of gebiedsteam en/of andere algemene voorzieningen en Ambulante begeleiding in de thuissituatie.

   Er is geen aanspraak op toegang tot / bekostiging van zorg op basis van de Wlz.

 

1.5 De aanvraag

Indien uit het Onderzoek een wens of noodzaak tot BW of IBT blijkt wordt een aanvraag om een maatwerkvoorziening ingediend bij de CV BW. De aanvraag wordt ondertekend door de Client of diens wettelijk vertegenwoordiger en bevat ten minste:

 • a.

  De naam en het adres van de aanvrager

 • b.

  De dagtekening

 • c.

  Een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd

 • d.

  Het ondersteuningsplan waarin de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.2 zijn vervat.

 • e.

  De gewenste vorm van verstrekking (ZIN of PGB)

De aanvraag wordt ingediend bij de CV BW.

 

1.6 Onafhankelijke deskundige

 • a.

  Een aanvraag om beschermd wonen of IBT wordt ter advisering voorgelegd aan een door de centrumgemeente Vlissingen gecontracteerde onafhankelijk deskundige.

 • b.

  De onafhankelijk deskundige kan aan de gemeente en/of de Dienstverlener vragen om nadere toelichting bij het ontvangen Onderzoek.

 • c.

  De onafhankelijk deskundige brengt advies uit. De lokale toegang volgt dit advies in beginsel op. In het geval dat er zich echter bijzondere omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om anders te besluiten kan van het advies, mits goed beargumenteerd, door de lokale toegang worden afgeweken.

 

1.7 Besluit

 • a.

  De wettelijke termijn voor het besluiten op de aanvraag bedraagt 2 weken.

 • b.

  Het nemen van een besluit op de aanvraag in de vorm van zorg in natura is namens centrumgemeente Vlissingen (onder-) gemandateerd aan de directeur van SWVO.

 • c.

  Het nemen van een besluit op de aanvraag in de vorm van een PGB ligt bij de woongemeente van de Cliënt.

 • d.

  Het besluit is maximaal 3 jaar geldig. Daarna vindt er een herbeoordeling plaats.

 

1.8 Bezwaar

Tegen het besluit op de aanvraag kan bezwaar worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit betekent in geval van:

 • a.

  Maatwerkvoorziening ZIN: centrumgemeente Vlissingen

 • b.

  PGB: woongemeente van de Cliënt

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020.