Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Molenweg 55, Oost-Souburg en omgevingsvergunning ‘bouwen’ groepszorgwoning

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk Ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten
Publicatiedatum:
donderdag 3 september 2020Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Molenweg 55, Oost-Souburg en omgevingsvergunning ‘bouwen’ groepszorgwoning

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge artikel 3.9a en 3.31 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

  • 1.

    het door burgemeester en wethouders op 25 augustus 2020 ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Molenweg 55, Oost-Souburg;

  • 2.

    de door burgemeester en wethouders op 25 augustus 2020 verleende omgevingsvergunning ‘bouwen’ voor een groepszorgwoning met 8 eenheden waar intramurale zorg kan worden verleend.

Het wijzigingsplan Molenweg 55, Oost-Souburg en de aanvraag omgevingsvergunning maken de bouw van een groepszorgwoning mogelijk op het kadastrale perceel I-4497 aan Molenweg. Het initiatief behelst een woonzorgcomplex voor jongvolwassenen die niet geheel zelfstandig kunnen wonen. Het project biedt hen een woonvorm aan waarbij zelfstandigheid wordt gestimuleerd, maar waar wel 24-uur per dag zorg en begeleiding aanwezig is. Het betreft 8 woonzorgeenheden, waarbij iedere bewoner zijn eigen studio heeft.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning bouwen, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 28 april 2020 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (wijzigingsplan en omgevingsvergunning bouwen) voor de hiervoor genoemde woningbouwontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

Het wijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het besluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan én de omgevingsvergunning ‘bouwen’ met de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf 3 september 2020 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 14 oktober 2020) in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

De stukken behorend bij het wijzigingsplan en omgevingsvergunning ‘bouwen’ zijn te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en Staatscourant via www.vlissingen.nl/bekendmakingen. Tevens zijn de stukken van het wijzigingsplan digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via NL.IMRO.0718.WPOS01-VG01.

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning worden voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van 3 september 2020 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 14 oktober 2020) beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te ’s Gravenhage door:

a. een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan heeft ingediend;

b. een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning heeft ingediend;

c. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning;

d. een belanghebbende die zijn beroep richt tegen de aangebrachte wijzigingen in het wijzigingsplan, dan wel tegen de wijziging van de omgevingsvergunning.

Vlissingen, 3 september

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet