Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
vrijdag 21 augustus 2020TWEEDE WIJZIGING BELEIDSREGEL GEBIEDSONTZEGGINGEN VLISSINGEN 2017

inleiding

Op 27 november 2017 heeft de burgemeester van Vlissingen, na beraadslaging in het driehoeks­overleg van 20 november 2017, de “Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017” vastgesteld. Nadien is deze beleidsregel met de Eerste wijziging Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017 van 12 maart 2019 gewijzigd.

De beleidsregel ziet op het toepassen van de bevoegdheid die de burgemeester heeft op grond van artikel 2:2, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 tot het opleggen van een gebiedsontzegging in het kader van de handhaving van de openbare orde.

Bij de beleidsregel hoort een aanwijzingsbesluit van de burgemeester. Daarin zijn de gebieden aangewezen waarop de beleidsregel van toepassing is.

aanleiding wijzigen beleidsregel

Al geruime komen verstoringen van de openbare orde voor in het gebied in de kustzone, dat voor Vlissingen van groot belang is voor het toeristisch-recreatief gebruik en verblijf. In dit gebied komen activiteiten en samenscholingen voor die niet adequaat genoeg, ter voorkoming van een ver­storing van of inbreuk op de openbare orde in die gebieden, met de bestaande middelen en maatre­gelen bestreden kunnen worden. Het is noodzakelijk het instrumentarium uit de beleids­regel ook voor de kustzone van toepassing te verklaren. Daarbij wordt vooral gedacht aan het 12 uur gebiedsverbod, dat thans in een beperkt aantal zones kan worden opgelegd.

overwegingen

1. De burgemeester heeft op 14 augustus 2020 een nieuw aanwijzingsbesluit genomen: het Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2020. In dat besluit zijn alle gebieden genoemd waarop het instrumentarium van de Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017 van toepassing is. In de beleidsregel moet nu daarom overal de naam van en de verwijzing naar het Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2013 worden gewijzigd in het "Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2020".

2. De gemeente Vlissingen zet hoog in op openbare orde en veiligheid. Onacceptabele overlast wordt actief tegengegaan. De focus ligt daarbij allereerst op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Desondanks blijven overlastsituaties in bepaalde delen van de gemeente aandacht vragen. In de op grond van de beleidsregel aangewezen gebieden is de bescherming van de belangen van openbare veiligheid, het voor­komen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de volksgezondheid van groot belang. Deze belangen wegen zodanig zwaar dat een individueel belang bij bewegingsvrijheid van een inwoner, bezoeker of verblijfhouder kan worden ingeperkt.

De uitoefening van de bevoegdheid tot het al dan niet tijdelijk inperken van de bewegingsvrijheid in de aangewezen gebieden is een onderdeel van een breder handhavingsbeleid ter vergroting of verbete­ring van de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid in die gebieden. De in de beleidsregel aangewezen gebieden moeten worden uitgebreid met de kustzone, zodat de handhavers en de politie ook daar de mogelijkheid krijgen een 12 uurs gebiedsverbod onmiddellijk op te leggen.

besluit Tweede wijziging beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017

De burgemeester besluit

1. de tekst van de Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017 te wijzigen in die zin, dat overal de naam van en verwijzing naar het "Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2013" wordt vervangen door de naam van en de verwijzing naar het "Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2020".

2. aan de Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017 wordt in de paragraaf 12 uurs ge­bieds­verbod aan de opsomming van gebieden, waarin na een eerste openbare orde verstoring niet ge­waar­schuwd maar door of namens de burgemeester direct een gebiedsverbod opgelegd, toegevoegd:

4. de kustzone in Vlissingen, meer specifiek binnen gebied 16 van het geldende "Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2020".

inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede wijziging beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen.

Aldus vastgesteld op 19 augustus 2020 door de burgemeester van Vlissingen,

drs. J.C.G.M. de Jonge

locoburgemeester