Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

AANWIJZINGSBESLUIT GEBIEDSONTZEGGINGEN VLISSINGEN 2020

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
dinsdag 18 augustus 2020AANWIJZINGSBESLUIT GEBIEDSONTZEGGINGEN VLISSINGEN 2020

inleiding

Op 27 november 2017 heeft de burgemeester van Vlissingen, na beraadslaging in het driehoeks­overleg van 20 november 2017, de “Beleidsregel gebiedsontzeggingen Vlissingen 2017” vastgesteld. De gebieden waarop die beleidsregel van toepassing is, zijn aangewezen in aanwijzingsbesluiten. De burgemeester heeft in die beleidsregel het Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2013 van 29 oktober 2014 van toepassing verklaard. De burgemeester heeft dit aanwijzingsbesluit nadien op 3 juli 2017 [1e wijziging] en op 12 maart 2019 [2e wijziging] aangepast en gewijzigd.

aanleiding wijzigen aanwijzingsbesluit

In het Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2013 en de daarop volgende wijzigingen zijn de gebieden aangewezen waarop de beleidsregel van toepassing is en waar een gebieds­ont­zeg­ging of een gebiedsverbod kan worden opgelegd.

Al geruime tijd doen zich verstoringen van de openbare orde voor in het gebied in de kustzone, dat voor Vlissingen van groot belang is voor het toeristisch-recreatief gebruik en verblijf. In dit gebied komen activiteiten en samenscholingen voor die niet adequaat, ter voorkoming van een verstoring van of inbreuk op de openbare orde in die gebieden, met de bestaande middelen en maatregelen bestreden kunnen worden. Het instrument hiervoor is het uitbreiden van de aangewezen gebieden waarbinnen de politie een 12 uurs gebiedsverbod kan uitvaardigen.

overwegingen

In de aangewezen gebieden is de bescherming van de belangen van openbare veiligheid, het voor­komen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de volksgezondheid van groot belang. Deze belangen wegen zodanig zwaar dat een individueel belang bij bewegingsvrijheid van een inwoner, bezoeker of verblijfhouder kan worden ingeperkt.

De overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn of worden getroffen om inbreuk op de open­bare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaat te voorkomen, hebben onvoldoende effect gesorteerd.

De uitoefening van de bevoegdheid tot het al dan niet tijdelijk inperken van de bewegingsvrijheid in de aangewezen gebieden is een onderdeel van een breder handhavingsbeleid ter vergroting of verbetering van de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid in de aangewezen gebieden.

nieuw aanwijzingsbesluit

Ter voorkoming van een lappendeken is een geactualiseerd aanwijzingsbesluit nodig waarin de tot nu toe aangewezen gebieden worden samen­ge­voegd met de nieuw aan te wijzen kustzone. Het nieuw aan te wijzen gebied wordt aangeduid als nr. 16 kustzone en is, net als de bestaande gebieden, weer­ge­geven op de bij dit besluit behorende kaart.

De aangewezen gebieden zijn

gebied 1: Binnenstad/Scheldekwartier

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]:

De Willem Ruysstraat, Jan Weugkade, Hellingbaan, Peperdijk, Dok van Perry, Steenen Beer, Hendrikstraat, Emmastraat, Zeilmarkt, Ballastkade, De Ruijterplein, Nieuwendijk, Boulevard de Ruyter inclusief glooiing en steigers, Coosje Buskenstraat en Aagje Dekenstraat.

gebied 2: Middengebied West 

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: President Rooseveltlaan, Koudekerkseweg, Hogeweg, Nieuwe Bonedijkelaan, Arbeidstraat en Schuitvaartgracht.

gebied 3: Middengebied Midden 

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: President Rooseveltlaan, Rembrandtlaan, Jeroen Boschweg, Anjelierenlaan en Bloemenlaan.

gebied 4: Middengebied Oost 

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: President Rooseveltlaan, Bloemenlaan, Anjelierenlaan en Irislaan.

gebied 5: Paauwenburg “Theo Thijssenschool”

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: Troelstraweg, Vlissingse Kleiweg, Paauwenburgpad en Martin Luther Kingstraat.

gebied 6: Bossenburg

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: Nieuwe Zuidbeekseweg, Bossenburg, Sloeweg en Bossenburghweg.

gebied 7: Weyevliet West

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: Sloeweg, de watergang achter Bossenburg en Zuilenburg, en het Weyevlietplein.

gebied 8: Westerzicht “De Vlieger”

het gebied direct rond de voormalige basisschool “De Vlieger” [voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart,] kinder­centrum Zandkasteel, het basketbalplein en de groenstrook tussen het basketbalplein en “Happy Fitness”.

gebied 9: Karolingische Burg

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: de gehele Karolingische Burg en de Karolingenbaan.

gebied 10: ’t Schip 

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: het Oranjeplein ter hoogte van de Doornluststraat.

gebied 11: Kroonjuweel

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: Lekstraat, Kroonjuweel en Karel de Grote.

gebied 12: Station Vlissingen-Souburg 

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: Spoorstraat, Burgemeester Stemerdinglaan tot aan de sportvelden, Bermweg vanaf kruising met het Westelijke Bermweg tot aan de kruising met de Dijkstraat, Westelijke Bermweg tot aan de kruising met de Energieweg.

gebied 13: Tuinstraat 

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: Tuinstraat, Dwarsstraat, Aldegondestraat, Ceresstraat en de weilanden tussen Tuinstraat en Vrijburgstraat.

gebied 14: Scheldebuurt

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groen­stroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]:

Badhuisstraat tot en met het Stadhuisplein [exclusief het stadhuis], Paul Krugerstraat tot de Van Dishoeckstraat. Gebied 14 wordt voorts begrensd door de De Willem Ruysstraat en de Aagje Dekenstraat. Deze twee straten vormen geen onderdeel van gebied 14, maar vallen binnen gebied 1, zoals is weergegeven op de kaart.

gebied 15: Hendrick de Keijserstraat e.o.

het gebied begrensd door en inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groenstroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: Hendrick de Keijserstraat, Schuitvaartstraat en President Rooseveltlaan vanaf de Hendrick de Keijserstraat tot de Schuitvaartstraat.

gebied 16: kustzone

het gebied begrensd door of bestaande uit, inclusief de volgende wegen [met trottoir en eventuele groen­stroken, voor exacte begrenzing zie bijgevoegde kaart]: het Westduinstrand, het Zwanenburgstrand, de stads­stran­den tot en met de Gevangentoren, inclusief de volledige glooiing vóór de Boulevards Bankert en Evertsen, Coosje Buskenstraat, Badhuisstraat, Burgemeester Van Woelderenlaan tot de kruising met President Rooseveltlaan, President Rooseveltlaan tot de Nolledijk, de dijkteen aan de achter­zijde van de Nolledijk en vervolgens de duinvoet langs het fietspad aan de achterzijde van de duinen tot en met de gemeentegrens bij Westduin.

intrekking citeertitel en inwerkingtreding

1. Het Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2013 van 29 oktober 2014, het Eerste wijziging aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen van 3 juli 2017 en het Tweede wijziging aanwij­zings­besluit gebiedsontzeggingen Vlissingen van 12 maart 2019 worden ingetrokken.

2. Het Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2020 vast te stellen. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebiedsontzeggingen Vlissingen 2020.

3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen.

Aldus vastgesteld op 14 augustus 2020 door de burgemeester van Vlissingen,

E. Verhage, locoburgemeester