Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregel Handhaving Samenscholingsverbod voor de wijk Middengebied te Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 24 juni 2020Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Claverveld, tweede fase’

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 25 juni 2020 t/m 5 augustus 2020 in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Claverveld, tweede fase’.

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de tweede fase van de nieuwbouwwijk Claverveld mogelijk en voorziet onder meer in de realisatie van maximaal 83 nieuwbouwwoningen en andere bij de wijk behorende voorzieningen.

De wijk Claverveld is globaal gelegen tussen de Vrijburgstraat, de bebouwde kom van West-Souburg en de Jacoba van Beierenweg. De tweede fase heeft globaal betrekking op de oostelijke helft van deze locatie. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een Notitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld, die als bijlage 10 in het bijlagenboek behorend bij het voorontwerp-bestemmingsplan, is ingevoegd.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen is vanaf 25 juni 2020 digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummer NL.IMRO.0718.BPCV02-VO01.Tevens zijn deze stukken digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).

 

Inspraak

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan een inspraakreactie indienen bij ons college. Dit kan op de volgende manieren:

- Per post: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;

- Via e-mail: gemeente@vlissingen.nl;

- Via een inspraakformulier dat aangetroffen wordt op de gemeentelijke website bij het bestemmingsplan.

Vlissingen, 24 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet