Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Parkeerverbodszone omgeving basisschool aan het Kroonjuweel te Oost-Souburg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 4 maart 2020Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Parkeerverbodszone omgeving basisschool aan het Kroonjuweel te Oost-Souburg

Logo Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- tot het instellen van een parkeerverbodszone in de straten Kroonjuweel, Karel de Grote en een deel van Meiveld te Oost-Souburg, door het plaatsen van de verkeersborden E01-ZB van Bijlage 1 van het RVV 1990.

2 Aanleiding

Naar aanleiding van problematiek met betrekking tot doorstroming en verkeersveiligheid rond de basisschool aan het Kroonjuweel zal een parkeerverbodszone worden ingesteld.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 opgenomen dat voor plaatsing/verwijdering van verkeersborden model E01-ZB een verkeersbesluit nodig is.

4 Motivering

Argumenten

Aan het Kroonjuweel te Oost-Souburg is een basisschool gevestigd. Door de grote drukte door haal- en brengverkeer en het smalle wegprofiel is het onwenselijk dat op het wegdek geparkeerd wordt. Dit in het kader van de doorstroming en de verkeersveiligheid.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a, b en c van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Geen.

Plaatsing verkeerstekens

Het instellen van een parkeerverbodszone kan worden bewerkstelligd door vier stuks van de verkeersborden E01-ZB van Bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen zoals aangegeven in het bijgevoegde kaartje.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 04-03-2020 t/m 15-04-2020 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

verkeerskundige van de gemeente Vlissingen

T.R. van Ederen

Vlissingen, 10 februari 2020

 

Mededelingen