Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Eenrichtingsverkeer Teslalaan

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
woensdag 26 februari 2020Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Eenrichtingsverkeer Teslalaan

Logo Vlissingen

1 Besluit

Op grond van het de Wegenverkeerswet 1994, artikel 18, lid 1 is het college het bevoegde gezag voor het nemen van verkeersbesluiten binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Vlissingen voor wegen die niet in beheer zijn bij Rijk, provincie of waterschap.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- tot het instellen van eenrichtingsverkeer op de Teslalaan, tussen de Marconiweg en de Oude Veerhavenweg, waarbij het voor verkeer enkel is toegestaan om van de Marconiweg naar de Oude Veerhavenweg te rijden door het plaatsen van verkeersborden model C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990.

2 Aanleiding

In het kader van bereikbaarheid en verkeersveiligheid zal worden vastgesteld dat op de Teslalaan een eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 lid a opgenomen dat voor plaatsing/verwijdering van verkeersborden model C2 en C3 een verkeersbesluit nodig is.

4 Motivering

Argumenten

De Teslalaan is in de huidige situatie in twee richtingen toegankelijk. In het kader van bereikbaarheid is besloten de Marconiweg te laten fungeren als entree voor automobilisten richting de Hogeschool Zeeland en het Scalda. Dit bevorderd de doorstroming op de Oude Veerhavenweg. Daarnaast zullen de afslaande bewegingen richting de scholen vanaf de Oude Veerhavenweg enkel afgewikkeld worden via de Hertzweg, waardoor minder conflicterende situaties ontstaan. Dit bevorderd de verkeersveiligheid.

In de toekomst zal de ligging van de Oude Veerhavenweg worden verschoven. Het besluit de Teslalaan eenrichtingsverkeer te maken sluit hierbij aan.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a, b en c van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Geen.

Plaatsing verkeerstekens

Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Teslalaan wordt bewerkstelligd door het plaatsen van borden model C2 en C3 van Bijlage 1 van het RVV 1990.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 26-02-2020 t/m 08-04-2020 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Dit griffierecht bedraagt € 165,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college,

verkeerskundige van de gemeente Vlissingen,

T.R. van Ederen

Vlissingen, 5-12-2019

 

Mededelingen