Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp-uitwerkingsplan Valkhof, Oost-Souburg en ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ 9 woningen.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 15 januari 2020Ontwerp-uitwerkingsplan Valkhof, Oost-Souburg en ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ 9 woningen.

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge artikel 3.9a en 3.31 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

  • 1.

    het ontwerp-uitwerkingsplan Valkhof, Oost-Souburg;

  • 2.

    de ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ voor 9 woningen behorend tot het project Valkhof.

 

Het uitwerkingsplan Valkhof, Oost-Souburg en de aanvraag omgevingsvergunning maken woningbouw mogelijk aan de noordoost zijde van de eerste fase van Souburg-Noord. Het gebied Valkhof maakt deel uit van de eerste fase van Souburg-Noord. Het uitwerkingsplan maakt tevens de bij de woningen behorende ontsluiting en parkeervoorzieningen mogelijk met in aansluiting daarop de aanleg van een waterpartij en een park.

 

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het uitwerkingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 10 juli 2018 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (uitwerkingsplan en omgevingsvergunning bouwen) voor de hiervoor genoemde woningbouwontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

 

Het ontwerp-uitwerkingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan, én de ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ met de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf 16 januari 2020 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 26 februari 2020) in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

 

De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ‘bouwen’ zijn te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en Staatscourant via www.vlissingen.nl/bekendmakingen. Tevens zijn de stukken van het ontwerp-uitwerkingsplan digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via NL.IMRO.0718.UPOS02-ON01.

 

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerp van het uitwerkingsplan en tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevr. E. Jasperse. Zij is telefonisch bereikbaar onder nr. 0118-487367 en per e-mailadres ejasperse@vlissingen.nl.

 

Vlissingen, 15 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet