Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

WIJZIGINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING WINDTURBINES DAMEN SHIPYARDS

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 30 oktober 2019WIJZIGINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING WINDTURBINES DAMEN SHIPYARDS

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken op grond van de artikelen 3.9a en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. In de periode van 31 oktober 2019 tot en met 12 december 2019 ligt voor een ieder ter inzage:

- Het door burgemeester en wethouders op 22 oktober 2019 gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Windturbines Damen Shipyards’ (plannummer NL.IMRO.0718.WPVO01-VG01);

- De door burgemeester en wethouders op 24 oktober 2019 verleende omgevingsvergunning met registratienummer 4451185 voor het bouwen van bouwwerken (windturbines) en de verandering van de milieu-inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Deze ontwikkeling betreft de realisering van 2 windturbines met een maximale tiphoogte t/m 150 meter op de kadastrale percelen Vlissingen M-1553 en perceel Vlissingen M-1322, plaatselijk bekend Ritthemsestraat 500 te Ritthem.

Wijzigingsplan

Bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp dat ter visie heeft gelegen. Het betreft de volgende wijzigingen:

  • 1.

    De verbeelding is aangepast in die zin dat de footprint van de turbines is vergroot om te voorkomen dat de fundering deels buiten de functieaanduiding ‘windturbine’ wordt geplaatst.

  • 2.

    De toelichting is aangevuld m.b.t. de onderdelen geluid en stikstofdepositie.

Voor een nauwkeurige opsomming van de wijzigingen wordt verwezen naar het wijzigingsplan en de daarbij behorende bijlagen.

 

Omgevingsvergunning

Ten aanzien van de omgevingsvergunning is de volgende wijziging aangebracht ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp:

  • 1.

    Waar in paragraaf 1.6 werd gesproken over Windpark C.RO Vlissingen-Oost is dit aangepast naar Windturbines Damen Shipyards. Daarnaast is in deze paragraaf de in de opsomming genoemde OBM-activiteit geschrapt.

Voor een nauwkeurige opsomming van de wijzigingen wordt verwezen naar de omgevingsvergunning en de daarbij behorende bijlagen.

 

Coördinatieregeling

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten om artikel 9f lid 1 Elektriciteitswet 1998 niet van toepassing te verklaren voor de betreffende windturbines. Dit betekent dat de gemeente Vlissingen bevoegd is om vergunning te verlenen voor de windturbines.

 

De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 18 juni 2019 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat de benodigde besluiten voor het hiervoor genoemde windturbines gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

 

Dit besluit maakt het mogelijk om de volgende activiteiten gecoördineerd uit te voeren:

- Vaststelling wijzigingsplan – bevoegdheid college van B&W;

- Omgevingsvergunning voor het bouwen en verandering milieu-inrichting – bevoegdheid college van B&W;

3. Ontheffing en eventuele vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming – bevoegdheid Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland;

 

Deze laatstgenoemde ontheffing en eventuele vergunning worden separaat voorbereid in de tweede fase van het project. De ontwerp-ontheffing en eventuele ontwerp-vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming van de provincie, zullen dan ook in een later stadium ter inzage worden gelegd. Dit zal in een separate publicatie kenbaar worden gemaakt.

Door toepassing van de coördinatieregeling wordt eventueel beroep tegen (één van) bovenstaande besluiten meteen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld en niet eerst bij de rechtbank. Het toepassen van de coördinatieregeling heeft dus tot gevolg dat er sprake is van één beroepsprocedure, die via minder instanties en dus sneller wordt doorlopen.

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Inzage

Voor een ieder liggen de volgende besluiten ter inzage vanaf 31 oktober 2019 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (deze termijn loopt van 1 november 2019 t/m 12 december 2019) in het stadhuis van Vlissingen.

1. Het wijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen,

2. het collegebesluit tot het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en het toepassing geven aan de Crisis- en herstelwet;

3. de omgevingsvergunning.

 

Digitaal raadpleegbaar

De bovengenoemde stukken zijn tevens te raadplegen in het Gemeenteblad.

Het wijzigingsplan kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.0718.WPVO01-VG01).

 

Beroep

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning worden – evenals de in een later stadium te verlenen ontheffing en eventuele vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming – voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van 1 november 2019 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 12 december 2019) beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te ’s Gravenhage door:

a. een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan heeft ingediend;

b. een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning heeft ingediend;

c.  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning;

d. een belanghebbende die zijn beroep richt tegen de aangebrachte wijzigingen in het wijzigingsplan, dan wel tegen de wijziging van de omgevingsvergunning.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 13 december 2019. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vlissingen, 30 oktober

Burgemeester en wethouder van Vlissingen,

Namens deze:

A.R.B. van den Tillaar, burgemeester en drs. ing. M. van Vliet, secretaris