Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
dinsdag 1 oktober 2019Verkeersbesluit gemeente Vlissingen

Logo Vlissingen

Opheffen eenrichtingsweg op de Marconiweg

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- tot het opheffen van de eenrichtingsweg op de Marconiweg, tussen het kruispunt met de Hertzweg en het kruispunt met de Faradayweg, door het verwijderen van bord C02 en C03 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van het onderbord OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers).

 

2 Aanleiding

In het kader van bereikbaarheid zal worden vastgesteld dat op de Marconiweg de eenrichtingsweg wordt opgeheven.

 

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994).

Motivering

Argumenten

De Marconiweg is een straat gelegen op het industrieterrein. Aan deze straat zijn verschillende bedrijven gevestigd. Momenteel is de Marconiweg ingericht als een eenrichtingsweg, geldt er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en zijn aan beide zijdes van de straat parkeervakken aanwezig. De straat heeft geen functie voor doorgaand verkeer, alleen voor bestemmingsverkeer. De doorgaande route loogt via de Oude Veerhavenweg. Het is in de huidige situatie niet toegestaan om op de Marconiweg richting het noorden te rijden. Dit betekent dat het verkeer richting het noorden om moet rijden via de Oude Veerhavenweg. Het is wenselijker om dit via de Marconiweg te laten rijden om zo onnodig omrijden te voorkomen. Om deze reden wordt de eenrichtingsweg opgeheven. Om het mogelijk te maken dat ook brede voertuigen (onder andere vrachtwagens) over de Marconiweg kunnen rijden, worden de parkeervakken op de Marconiweg aan één zijde van de weg verwijderd.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a, b en c van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Door het opheffen van de parkeervakken vermindert de parkeercapaciteit op de Marconiweg. Er is in de nabije omgeving echter voldoende alternatieve parkeercapaciteit beschikbaar.

Verwijdering: verkeerstekens

Het opheffen van de eenrichtingsweg op de Marconiweg kan worden bewerkstelligd door het verwijderen van de borden C02 en C03 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van het onderbord OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers).

4 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

5 Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. De stukken liggen vanaf 1-10-2019 t/m 15-11-2019 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college,

verkeerskundige gemeente Vlissingen,

T.R. van Ederen

Vlissingen, 24 september 2019