Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDENWET GELUIDHINDER

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 31 juli 2019ONTWERPBESTEMMINGSPLAN SCHELDEKWARTIER, SCHELDEWIJK-NOORD, EN ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDENWET GELUIDHINDER

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en artikel 110c van de Wet Geluidhinder bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

  • -

    het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Scheldewijk-Noord’;

  • -

    het ontwerpbesluit over te gaan tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Scheldewijk-Noord’. 

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt ten noorden van de (te verlengen) Singel nieuwe woningbouw mogelijk. Deze is veelal grondgebonden. Op de hoek nabij de Keersluisbrug kan een appartementengebouw worden gerealiseerd. Daarnaast wordt het binnen het plangebied mogelijk de openbare ruimte in te richten en straten aan te leggen. Dit is inclusief een entree aan de oostzijde van het plangebied, komende vanaf De Willem Ruysstraat, en een toegangsweg aan de zuidkant.

Tenslotte worden de voor de ontwikkeling van de locaties Broederband en De Vesting verleende omgevingsvergunningen in dit bestemmingsplan planologisch verankerd.

Alle ontwikkelingen maken onderdeel uit van de herontwikkeling van het Scheldekwartier.

 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden

Ten behoeve van de realisatie van een appartementengebouw op de hoek nabij de Keersluisbrug worden hogere waarden vastgesteld voor maximaal 65 woningen ingevolge artikel 110a van de Wet Geluidhinder. Ingevolge artikel 110c van de Wet Geluidhinder wordt het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

 

Crisis- en herstelwet

Op de procedure voor de vaststelling van dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en tot het van toepassing verklaren van de Crisis- en herstelwet en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden liggen voor een ieder ter inzage vanaf 1 augustus 2019 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 11 september 2019) in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1.

 

De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘ontwerpbestemmingsplannen’). Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSN09-ON01. De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) en Staatscourant via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Indienen zienswijzen / inspraakreacties

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer J. Beenhouwer (tot 19 augustus) of mevrouw E. Jasperse of mevrouw S. den Haan (na 19 augustus). Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0118-487 000.

 

 

Vlissingen, 31 juli 2019

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

 

Namens deze:

 

de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris mr. drs. ing. M. van Vliet