Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Mandaatbesluit Havenmeester North Sea Port Netherlands

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 26 juni 2019Mandaatbesluit Havenmeester North Sea Port Netherlands

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen

 

gelet op hoofdstuk 5 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 2, sub b, 5, 6, 7 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 2.1, lid 2 van de Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019 (havenverordening) en het Havenreglement North Sea Port Netherlands 2019 (havenreglement);

 

overwegende dat:

de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) per 1 juli 2019 wordt opgeheven;

in verband met de opheffing er tussen de deelnemers in de GR ZSP afspraken zijn gemaakt;

deze afspraken onder meer inhouden dat bevoegdheden, die het college van burgemeester en wethouders op grond van de Scheepvaartverkeerswet en op grond van de door de gemeenteraad respectievelijk het college per datum van opheffing vast te stellen havenverordening en havenreglement hebben, aan het Hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port zullen worden gemandateerd;

de Havenmeester in dit kader heeft aangegeven het onderhavige mandaat te aanvaarden;

 

besluit

 

Artikel 1  

Aan de Havenmeester van North Sea Port Netherlands en diens plaatsvervanger de navolgende mandaten/machtiging te verlenen tot het uitoefenen van de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders alsmede tot het nemen van besluiten, het vaststellen en ondertekenen van alle op die besluiten betrekking hebbende stukken ter zake op grond van:

  • a.

    de Havenverordening North Sea Port Netherlands 2019 en voor zover uitgewerkt in het Havenreglement North Sea Port Netherlands 2019, met uitzondering van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10.1 van die verordening;

  • b.

    de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste lid, 7, eerste lid, en 8 van de Scheepvaartverkeerswet.

 

Artikel 2  

De Havenmeester van North Sea Port Netherlands en diens plaatsvervanger zijn bevoegd tot het uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in de artikelen 1 onder a. en b. voor zover het betreft het gedeelte van het beheersgebied van North Sea Port Netherlands gelegen op het grondgebied van de gemeente.

 

Artikel 3  

De Havenmeester van North Sea Port Netherlands en diens plaatsvervanger zijn bevoegd tot het uitoefenen van de bevoegdheden tot het opleggen van een last onder bestuursdwang alsmede het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet.

 

Artikel 4  

De Havenmeester is bevoegd voor wat betreft de bevoegdheden vermeld in artikel 1 onder a. ondermandaat te verlenen/machtiging door te geven aan medewerkers van North Sea Port Netherlands N.V.

 

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van het besluit tot het opheffen van de GR ZSP, waarbij tevens het mandaatbesluit “Havenmeester Zeeland Seaports” vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 6 december 2017 wordt ingetrokken.

 

Artikel 6  

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Havenmeester North Sea Port Netherlands”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.