Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit bevoegde autoriteit in de zin van het Binnenvaartpolitiereglement

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 26 juni 2019Aanwijzingsbesluit bevoegde autoriteit in de zin van het Binnenvaartpolitiereglement

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen,

 

gelet op artikel 5, lid 1 sub c van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement;

 

overwegende dat:

 

de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) per 1 juli 2019 wordt opgeheven;

in het Binnenvaartpolitiereglement, voor zover het betreft vaarwegen niet in beheer bij het Rijk, dan wel een ander openbaar lichaam, onder bevoegde autoriteit wordt verstaan de personen die worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin telkens de vaarweg is gelegen;

in verband met voormelde opheffing een persoon dient te worden aangewezen als de bevoegde autoriteit die zorgdraagt voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer;

het Hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V. om reden van doelmatigheid wordt aangewezen als betreffende bevoegde autoriteit;

 

besluit:

 

Artikel 1  

Het hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V en zijn plaatsvervanger aan te wijzen als bevoegde autoriteit in de zin van het Binnenvaartpolitiereglement.

 

Artikel 2  

Het hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V als bedoeld in artikel 1 is gerechtigd voor wat betreft de bevoegdheden waarvoor deze aanwijzing geldt mandaat te verlenen aan medewerkers van North Sea Port Netherlands N.V.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van het besluit tot het opheffen van de GR ZSP, waarbij tevens het aanwijzingsbesluit “Aanwijzing bevoegde autoriteit in de zin van het Binnenvaartpolitiereglement”, vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de GR ZSP van 8 december 2010, wordt ingetrokken.

 

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing bevoegde autoriteit in de zin van het Binnenvaartpolitiereglement.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.