Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERP-WIJZIGINGSPLAN ‘MIDDENGEBIED, EERSTE PLANWIJZIGING’, ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 14 WONINGEN, ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 6 maart 2019ONTWERP-WIJZIGINGSPLAN ‘MIDDENGEBIED, EERSTE PLANWIJZIGING’, ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 14 WONINGEN, ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:

- het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Middengebied, eerste planwijziging’;

- het ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van 14 woningen aan de Koudekerkseweg;

- het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder;

Ontwerp-wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan ziet op de ontwikkeling van maximaal 15 woningen met bijbehorende voorzieningen op de gronden die globaal worden begrensd door de Berlagestraat, Koudekerkseweg, Vlissingse Watergang en het perceel Berlagestraat 7.

Ontwerp-omgevingsvergunning

De ontwerp-omgevingsvergunning bouwen heeft betrekking op de bouw van 14 woning die georiënteerd zijn op de Koudekerkseweg en 15 garageboxen.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden

Het plangebied ligt binnen de invloedsfeer van de Koudekerkseweg. De geluidsbelasting op de diverse gevels van de geprojecteerde woningen aan de Koudekerkseweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. Derhalve is de vaststelling van hogere waarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.

Inzien

De volgende stukken liggen voor een ieder vanaf 7 maart 2019 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 17 april 2019) tijdens openingstijden in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 ter inzage:

- Het ontwerp wijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen;

- Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en tot het van toepassing verklaren van de Crisis- en herstelwet;

- De ontwerp-omgevingsvergunning bouwen;

- Het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder;

De stukken behorend bij bovengenoemde (ontwerp)besluiten zijn te raadplegen in het Gemeenteblad en de Staatscourant. De stukken van het ontwerp-wijzigingsplan zijn tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer: NL.IMRO.0718.WPMI01-ON01).

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het wijzigingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 11 december 2018 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten voor de hiervoor genoemde woningbouwontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.

Tevens wordt de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing verklaard op het wijzigingsplan.

Indienen zienswijzen

Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen tegen het ontwerp van het wijzigingsplan, het ontwerp van de omgevingsvergunning bouwen en het ontwerpbesluit m.b.t. het vaststellen van hogere waarden. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0118)-487165.

 

Vlissingen, 6 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet