Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

WIJZIGINGSPLAN ‘SPORTPARKEN EN TUIN VAN VLISISNGEN, 1e PLANWIJZIGING’ VERGROTEN PERCEEL BASISSCHOOL DE VSV (GOVERT FLINCKLAAN 1)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 20 februari 2019WIJZIGINGSPLAN ‘SPORTPARKEN EN TUIN VAN VLISISNGEN, 1e PLANWIJZIGING’ VERGROTEN PERCEEL BASISSCHOOL DE VSV (GOVERT FLINCKLAAN 1)

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken op grond van de artikelen 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 voor een ieder het door burgemeester en wethouders op 12 februari 2019 ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan 'Sportparken en Tuin van Vlissingen, 1e planwijziging’ ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan voorziet in het uitbreiden aan de noordzijde van het perceel van basisschool De Vlissingse Schoolvereniging, ten behoeve van het vergroten van het schoolplein en het accommoderen van een kinderdagverblijf.

In de periode vanaf 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 (beroepstermijn) ligt in het stadhuis het wijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het besluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan ter inzage.

Het wijzigingsplan kunt u ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0718.WPSP01-VG01. De stukken behorend bij het wijzigingsplan zijn tevens te raadplegen in het Gemeenteblad, in te zien via de pagina www.vlissingen.nl/bekendmakingen

 

Beroep

Met ingang van 21 februari 2019 kan door een belanghebbende voor een periode van 6 weken (dus tot en met 3 april 2019) beroep worden ingesteld. Dit doet u bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s Gravenhage. U kunt beroep aantekenen als:

  • 1.

    Een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders heeft ingediend;

  • 2.

    Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (en artikel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht;

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Dus op 4 april 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vul

Vlissingen, 20 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet