Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerp-beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. verbouw vm. opjaagstation en windmolenlocatie Landbouwweg 9 te Ritthem (uitgebreide procedure)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 7 november 2018

Kennisgeving ontwerp-beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v. verbouw vm. opjaagstation en windmolenlocatie Landbouwweg 9 te Ritthem (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van artikel 2:12, lid 1, sub a, onder 3˚, en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wabo, jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn vergunning te verlenen voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ ten behoeve van het verbouwen van het vm. opjaagstation tot 4 recreatieappartementen en het realiseren van een groepsaccommodatie/theeschenkerij/ fietsstopplaats ter plaatse van de vm. windmolenlocatie, beiden aan de Landbouwweg 9 te Ritthem.

De aanvraag met bijbehorende tekeningen, de ontwerp-beschikking en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van 8 november 2018 gedurende zes weken (dus t/m 19 december 2018) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118.487339 of e-mail whuige@vlissingen.nl). De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op de www.overheid.nl.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige.

 

Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is.

 

Vlissingen, 7 november 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester,

Mr.drs.ing. M. van Vliet, secretaris