Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verordening tot zevende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
maandag 1 oktober 2018

Verordening tot zevende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013

De raad van de gemeente Vlissingen;

gezien het voorstel van het college van 14 augustus 2018;

gezien artikel 149 en 151d, van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de volgende "Verordening tot zevende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013":

Artikel 1  

Artikel 1:6, onder d zal als volgt luiden:

Indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn.

 

Artikel 2  

Artikel 1:7, tweede lid zal als volgt luiden:

De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

 

Artikel 3  

Artikel 2:25, derde lid zal als volgt luiden:

Een vergunning voor een gevel terras geldt voor het hele jaar. Een vergunning voor de overige terrassen geldt alleen voor de periode 1 maart tot 31 oktober. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester de overige terrassen (niet zijnde gevelterrassen) tijdens de sluitingsperiode (winterstop) voor bezoekers geopend te hebben dan wel ter plaatse aanwezig te hebben.

 

Artikel 4  

Artikel 2:45, tweede lid, onder b zal als volgt luiden:

Mat kalk, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 

Artikel 5  

Artikel 2:52a zal als volgt luiden:

Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d, van de Gemeentewet.

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

 a. geluid- of geurhinder;

 b. hinder van dieren;

 c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

 d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

 e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

 

Artikel 6  

Artikel 2:65a komt als volgt te luiden:

Openlijk drugsgebruik.

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikel 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

 

 

Artikel 7  

Artikel 2:71 (titel) wordt als volgt gewijzigd.:

Artikel 2:71: Voorschriften zoals bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 8  

Aan artikel 6:1, eerste lid wordt artikel 2:65a toegevoegd.

 

Artikel 9  

Artikel 6:2, eerste lid, onder h, i en j komen als volgt te luiden:

h. de buitengewoon opsporingsambtenaren van het handhavingsteam Vlissingen;

i. de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Middelburg en Veere, van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en van het waterschap Scheldestromen;

j. artsen en SOA-verpleegkundigen voor zover het toezicht betreft op (volks)gezondheid en hygiëne als bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Deze verordening wordt aangehaald als “ de zevende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013” en treedt in werking acht dagen na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Vlissingen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 september 2018

 

de griffier,

mr. F. Vermeulen

de voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar