Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inspraak voorontwerp bestemmingsplannen ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg’, ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’ en ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 27 juni 2018

Inspraak voorontwerp bestemmingsplannen ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg’, ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’ en ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘3 woningen Driewege/Kromwegesingel’

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders maken, op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, bekend dat vanaf 28 juni 2018 gedurende een periode van zes weken (dus t/m 8 augustus 2018) in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, ter visie ligt:

- het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg’;

- het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘3 woningen Driewege / Kromwegesingel’;

- het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘3 woningen Driewege / Kromwegesingel’.

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Zorgcomplex Philadelphia, Oost-Souburg’

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een woonzorgcomplex voor mensen met een verstandelijke beperking met de daarbij bijbehorende voorzieningen.

Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van Oost-Souburg. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de achterzijde van de bestaande woonpercelen die gelegen zijn aan de Kromwegesingel. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de geluidswal van Rijksweg A58. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Driewege (voorheen: Visodeweg).

Voorontwerp bestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘3 woningen Driewege / Kromwegesingel’

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van drie vrijstaande woningen op ruime kavels met bijbehorende voorzieningen. Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van Oost-Souburg. Aan de noord- en noordwest kant grenst het plangebied aan de achterzijde van de bestaande woonpercelen die gelegen zijn aan de Vlissingsestraat en de Kromwegesingel. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de geluidswal van Rijksweg A58. Aan de noordoostzijde wordt het plangebied begrensd door de Driewege (voorheen: Visodeweg).

Voor deze locatie is eveneens een ontwerpbeeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat plan biedt een toetsingskader voor bouwaanvragen. Dit toetsingskader is bedoeld om erop toe te zien of bouwplannen van voldoende esthetische kwaliteit zijn en of ze passen in de omgeving. Het beeldkwaliteitsplan zal te zijner tijd deel gaan uitmaken van de welstandsnota.

Inspraak

De voorontwerp-bestemmingsplannen met de bijlagen en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn digitaal te raadplegen via de website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’ en vervolgens bij ‘voorontwerp-bestemmingsplannen’).

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van deze voorontwerp-bestemmingsplannen en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan een inspraakreactie indienen bij ons college. Dit kan op de volgende manieren:

- Per post: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;

- Via e-mail: gemeente@vlissingen.nl;

- Via een inspraakformulier dat aangetroffen wordt op de website bij het bestemmingsplan.

Inloopbijeenkomst 2 juli 2018

De initiatiefnemers en de gemeente Vlissingen organiseren samen een inloopavond, waar u geïnformeerd kunt worden over beide initiatieven, de voorontwerp-bestemmingsplannen en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. De inloopavond wordt gehouden op maandag 2 juli 2018 van 19:00 - 21:00 uur. Locatie: monumentale boerenwoning ‘Hof Kromwege’ aan de Kromwegesingel 18 te Oost-Souburg. U hoeft zich hiervoor niet van te voren aan te melden.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

• De heer J. Beenhouwer van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48759 of e-mail: jbeenhouwer@vlissingen.nl,

- De heer R. Bakker van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 487165 of e-mail: rbakker@vlissingen.nl.

Vlissingen 27 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet