Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wijzigingsplan Buitengebied, Rammekensweg 5

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 juni 2018

Wijzigingsplan Buitengebied, Rammekensweg 5

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken op grond van artikel 3.9a, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij het wijzigingsplan 'Buitengebied, Rammekensweg 5', nadat gebleken is dat er geen zienswijzen tegen het ontwerp zijn binnengekomen, ongewijzigd hebben vastgesteld.

 

Het wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding en toelichting met bijlagen en voorziet in het wijzigen c.q. aanvullen van de bestemming 'Wonen - voormalig agrarisch bedrijf' van de cultuurhistorisch waardevolle schuur op het perceel Rammekensweg 5 met een bouwvlak, zodat de realisatie van een woning in de schuur mogelijk is.

 

Het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit tot vaststelling liggen met ingang van 14 juni 2018 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (deze termijn loopt van 15 juni 2018 t/m 26 juli 2018), voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. Het wijzigingsplan is ook te raadplegen op: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek: plannen in procedure, vastgestelde bestemmingsplannen).

 

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan staat voor een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (15 juni 2018 t/m 26 juli 2018) beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten, dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht ten aanzien van het ontwerp-wijzigingsplan.

 

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 27 juli 2018. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vlissingen, 13 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

mr. drs. ing, M. van Vliet, secretaris